Nie tylko reprezentowanie spółki przez prokurenta w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, ale też samo ustanowienie prokury w Krajowym Rejestrze Sądowym wymaga uiszczenia 17 zł – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Spółka, której dotyczył wyrok, argumentowała, że taki obowiązek miałaby tylko, gdyby składała dokumenty prokury w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Samo ustanowienie prokurenta w postępowaniu rejestrowym nie wymaga wpłaty 17 zł – twierdziła.
Uważała, że opłata skarbowa ma charakter ekwiwalentny, a więc należy ją uiszczać tylko w zamian za świadczenie sądu lub organu administracji. Taka sytuacja ma miejsce w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, gdy sędzia lub urzędnik muszą zweryfikować dostarczone im pełnomocnictwo. Natomiast przy rejestracji w KRS nie ma żadnego ekwiwalentnego świadczenia – tłumaczyła.
Nie zgodził się z tym prezydent miasta, gdy o braku opłaty powiadomił go sąd rejonowy, w którym złożono dokumenty. Powołał się na art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem ustanowienie prokury w jakimkolwiek postępowaniu sądowym lub administracyjnym wymaga opłaty. Prezydent wyjaśnił, że postępowanie rejestrowe w KRS jest postępowaniem sądowym.
Podobnie uznało Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Zwróciło uwagę na to, że dopiero złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie prokury upoważnia sąd do wpisania zmian w rejestrze. Jest to więc niewątpliwie postępowanie sądowe.
Tak samo orzekły sądy. WSA w Krakowie odwołał się do wykładni językowej art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej, który wymaga zarówno złożenia w sądzie rejestrowym dokumentu stwierdzającego ustanowienie prokury, jak i tego, aby nastąpiło to w postępowaniu sądowym. A zgodnie z art. 7 ustawy o KRS (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.) do postępowania przed sądami rejestrowymi stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, czyli m.in. ustanowienia prokury.
Uzasadniając wyrok NSA, sędzia Antoni Hanusz wyjaśnił, że dopóki ustawodawca nie zmieni przepisów, to nie ma podstaw do rozróżniania, kiedy prokura miałaby podlegać opłacie skarbowej, a kiedy nie.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 4 lutego 2020 r., sygn. akt II FSK 632/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia