EKSPERT WYJAŚNIA

PAWEŁ JABŁONOWSKI

ekspert podatkowy, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

W powyższym stanie faktycznym doszło do zawarcia umowy barterowej, która w pewnych przypadkach może rodzić przychód w podatku dochodowym. Co do zasady umowa ta nie jest zawierana w celu osiągnięcia zysku, zatem przychód powinien być równy poniesionym kosztom. W tej sytuacji pełna kompensata wzajemnych wierzytelności, przysługujących stronom z tytułu umowy barterowej, nie jest możliwa. Cena strychu jest bowiem niższa od ceny remontu. Ponieważ wartość świadczenia firmy remontowej przewyższa wartość świadczenia wspólnoty, musi ona dopłacić firmie remontowej w gotówce. Dla wspólnoty przychodem będzie co prawda sprzedaż strychu na rzecz firmy remontowej, jednak koszty przewyższą przychody o 120 tys. zł, tyle bowiem zmuszona jest dopłacić wspólnota z tytułu wykonanego remontu. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów, które ustawa o CIT jednoznacznie wyklucza.

Wobec powyższego, przedmiotowy przychód zostanie skompensowany kosztami, a zatem podatek od sprzedaży strychu nie wystąpi. Wspólnota powinna jednak pamiętać, aby dokonać przeniesienia nieruchomości na rzecz wykonawcy w tym samym okresie rozliczeniowym, co moment otrzymania faktury z tytułu wykonania usług remontowych. Powyższe pozwoli na skompensowanie przychodów i kosztów, a także neutralizację VAT należnego wynikającego ze sprzedaży nieruchomości z podatkiem naliczonym wynikającym z faktury dotyczącej remontu budynku. Oczywiste jest, że obydwie transakcje: przeniesienia własności nieruchomości, jak i świadczenia usług remontowych wymagają wystawienia faktur VAT przez każdą ze stron transakcji.

Należy także mieć na uwadze zwolnienie przedmiotowe przysługujące m.in. wspólnotom mieszkaniowym prowadzącym działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Powyższe przychody są zwolnione z podatku dochodowego w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Powyższe zwolnienie przychodów ma jednak bardzo wąski zakres, bowiem wystarczy, aby przychody pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostały przeznaczone na inne cele aniżeli związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych (np. inwestycje, modernizacje), wtedy takie przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

(EW)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 5a ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).