Nie można stosować 5-proc. stawki podatku, jeśli przychód nie jest związany z powstaniem nowego oprogramowania, tylko modyfikacją programu już istniejącego i podlegającego ochronie – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał przedsiębiorca, który rozwija i ulepsza programy komputerowe stworzone wcześniej przez inny podmiot i podlegające już ochronie w ramach praw autorskich. Tworzone przez niego dzieła – w wyniku ulepszania i rozwijania oprogramowania komputerowego – są odrębnymi częściami programu komputerowego, nie są natomiast samodzielnymi programami.
Podatnik spytał, czy ma prawo do ulgi IP Box, czyli 5-proc. stawki podatku od przychodu z praw własności intelektualnej, gdy przychód ten nie jest związany ze stworzeniem nowego oprogramowania, tylko z ulepszeniem i rozwinięciem części programu już istniejącego i podlegającego ochronie. Podkreślił, że każde ulepszenie i rozwój wcześniej stworzonego programu stanowi nowe dzieło, które przenosi na zleceniodawcę. Osiąga tym samym przychód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co – jego zdaniem – powinno uprawniać go do 5-proc. stawki PIT. Dodał, że prowadzi odrębną ewidencję, w której wyodrębnia poszczególne prawa autorskie oraz ustala przychody przypadające na każde z takich praw.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w tych okolicznościach podatnikowi nie należy się ulga. Stwierdził, że skoro podatnik przetwarza lub tworzy nowe części programów komputerowych już istniejących, w wyniku czego nie powstają odrębne programy komputerowe (nowe kwalifikowane prawa własności intelektualnej w postaci nowych autorskich praw do programów komputerowych), to efekty takiej działalności badawczo-rozwojowej nie stanowią kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT.
Podatnik, wbrew jego przekonaniu, nie będzie mógł więc zastosować preferencyjnej 5-proc. stawki do dochodów z przenoszenia na zleceniodawców autorskich praw majątkowych do stworzonych utworów, które w istocie nie są programem komputerowym – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 stycznia 2020 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.2.2019.3.DW