Obecnie toczy się ponad 1,2 tys. postępowań w sprawie przekształcenia wpisu warunkowego we wpis na listę doradców podatkowych oraz ponad 2,1 tys. w sprawie skreślenia z listy doradców podatkowych ze względu na upływ ośmioletniego terminu na złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że na listę wpisanych jest ok. 10 tys. doradców, to liczby te mogą niepokoić. Doradca podatkowy, który do tej pory nie złożył odpowiedniego wniosku, cały czas może skorzystać z takiej możliwości. Jak więc przekształcić wpis warunkowy w stały?

Kto może złożyć wniosek

Tryb wpisu warunkowego został przewidziany w ustawie o doradztwie podatkowym. Wpis taki otrzymywały osoby, które przez rok przed wejściem w życie ustawy wykonywały czynności doradztwa podatkowego.

Generalnie istnieją dwie możliwości przekształcenia: należy zdać egzamin na doradcę podatkowego lub udowodnić, że przez ostatnie osiem lat przed złożeniem wniosku o wpis wykonywało się czynności doradztwa podatkowego. Oznacza to, że czynni doradcy podatkowi z wpisem warunkowym nie muszą zdawać egzaminu. Jeśli więc doradca prowadzi swoją działalność przez osiem lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, a także legitymuje się nieskazitelnym charakterem i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu, wystarczy, aby złożył wniosek o przekształcenie wpisu. Niedopełnienie tych formalności oznacza skreślenie z listy doradców podatkowych.

Nie ma wzoru

Przepisy ustawy oraz regulacje wewnątrzkorporacyjne nie przewidują wzoru wniosku o przekształcenie. Wzory takie opracowali jednak doradcy podatkowi Andrzej T. Prelicz i Jolanta Szymańska (dostępne pod adresem: http://www.kancelaria.prelicz.pl). Mogą one służyć do bezproblemowego przeprowadzenia postępowania o przekształcenie. Do wniosku należy również dołączyć opłatę za przekształcenie wpisu w wysokości 600 zł.

Najtrudniejszą kwestią w postępowaniu jest udowodnienie wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez ostatnie osiem lat. O ile doradcy zatrudnieni w firmach doradztwa podatkowego nie będą mieli z tym problemu, o tyle pozostali mają nieco trudniejsze zadanie. Wystarczy jednak, że złożą kilka oświadczeń swoich klientów, w których poinformują oni, że doradca świadczył na ich rzecz usługi doradztwa podatkowego. Warto również określić szczegółowo, jakie to były czynności oraz w jakim czasie doradca je wykonywał. Generalnie należy udowodnić świadczenie usług przez osiem lat. Nie każdy doradca jednak współpracuje przecież z tymi samymi klientami przez tak długi czas.

A zatem, jeśli doradca świadczył usługi jedynie stricte doradcze, klient może napisać, że do zakresu obowiązków doradcy wchodziło sporządzanie opinii z zakresu obowiązków podatkowych klienta i udzielanie porad z zakresu tych obowiązków. Jeśli doradca dodatkowo prowadził księgi podatkowe lub rachunkowe klienta, to również należałoby te czynności odnotować. Należy więc wykazać wszystkie czynności, które zostały zaliczone do czynności doradztwa podatkowego w ustawie.

Takie same informacje powinny znaleźć się również w oświadczeniu pracodawcy.

Po dopełnieniu tych wymagań doradca powinien złożyć wniosek do komisji etyki i spraw wewnątrzkorporacyjnych Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Postępowanie o przekształcenie we wpis stały może trwać od trzech do sześciu miesięcy. Jednak złożenie pełnej dokumentacji na pewno przyspieszy proces przekształcenia.

1200 postępowań w sprawie przekształcenia wpisu warunkowego we wpis na listę doradców podatkowych rozpatruje komisja ds. wewnątrzkorporacyjnych KRDP. Brak przekształcenia wpisu oznacza skreślenie listy doradców podatkowych

CO MUSI ZAWIERAĆ WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE WPISU

  •  nazwisko i imiona doradcy podatkowego
  •  numer identyfikacji podatkowej
  •  numer wpisu warunkowego
  •  adres korespondencyjny
  •  aktualny adres miejsca wykonywania czynności doradztwa podatkowego
  •  miejscowość i datę sporządzenia wniosku
  •  wyszczególnienie załączonych do wniosku dokumentów, w tym dowodów wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez co najmniej 8 lat poprzedzających złożenie wniosku
  •  należy dołączyć również kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty manipulacyjnej za przekształcenie wpisu

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl