Poprzedni rok przyniósł istotne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zarówno od strony pracownika, jak i pracodawcy. Wiele z nich już weszło w życie, a pozostała część znajduje się na końcowym etapie procesu legislacyjnego.
Niewątpliwie zacząć należy od wprowadzonego 1 października 2019 r. obniżenia najniższej stawki podatku – wynikającej ze skali podatkowej – z 18 proc. do 17 proc., przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32 proc. dla dochodów powyżej 85 528 zł. Obniżenie to dotyczy ogółu podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).
Obniżeniu uległy również koszty pracy poprzez co najmniej dwukrotne podniesienie wysokości kosztów uzyskania przychodów pracowników. W przypadku standardowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy u jednego pracodawcy poprzednia ich wysokość wynosiła 1335 zł rocznie, a po zmianach będzie to kwota 3000 zł rocznie.
Zmiany te stanowią kolejny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli różnicy między tym, co pracownik dostaje na rękę, a kwotą, którą na jego zatrudnienie musi przeznaczyć pracodawca. Klin podatkowy dla osób najuboższych (zarabiających w granicach płacy minimalnej) w Polsce jest jednym z wyższych spośród krajów OECD, natomiast progresywność klina podatkowego jest jedną z najniższych.
Od 2020 r. zmienił się również moment naliczania zaliczki według stawki 32 proc. na PIT po przekroczeniu górnej granicy pierwszego przedziału skali, tj. 85 528 zł. Do końca 2019 r. pracodawcy, jako płatnicy PIT, pobierali zaliczkę według 32-proc. stawki od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył próg podatkowy w wysokości 85 528 zł. Od stycznia 2020 r. płatnik pobiera zaliczkę według wyższej stawki już w miesiącu przekroczenia progu. 32-proc. stawką objęta będzie kwota przekraczająca próg.
Warto też przypomnieć o wcześniej wprowadzonych zmianach, które wpływają na rozliczenia w 2020 r., których nie omawiamy w tabeli, ponieważ weszły w życie już w 2019 r. Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2473; dalej: ustawa o PIT), która weszła w sierpniu ubiegłego roku, zwolnione z opodatkowania są przychody osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą do wysokości 85 528 zł rocznie.
Nie należy zapominać również o wprowadzonej z dniem 1 stycznia 2019 r. daninie solidarnościowej w wysokości 4 proc. od nadwyżki sumy dochodów powyżej 1 mln zł, uzyskanych w roku podatkowym, do których zastosowanie mają zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f ustawy o PIT, pomniejszone m.in. o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne. Dochody, o których mowa powyżej, to m.in. te opodatkowane według progresywnej skali podatkowej np. ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, działalności gospodarczej (również tej opodatkowanej 19-proc. podatkiem liniowym) oraz dochody z tytułu zysków kapitałowych (np. sprzedaż papierów wartościowych czy udziałów). Do sumy dochodów, do których będzie miała zastosowanie nowa danina, nie wlicza się dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem (m.in. dochody z tytułu odsetek i dywidend). Zgodnie z nowymi przepisami podatnik pierwszy raz będzie zobowiązany dokonać zapłaty daniny solidarnościowej w terminie do 30 kwietnia 2020 r.
W opracowanie komentarzy zaangażowani byli także eksperci z działu doradztwa podatkowego KPMG w Polsce:
starszy menedżer w zespole ds. PIT
doradca podatkowy w zespole ds. PIT
ekspert w zespole ds. PIT
ekspert w zespole ds. PIT
ekspert w zespole ds. PIT