Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców nie wykazał, że orzecznictwo sądów w sprawach klasyfikacji statystycznej PKWiU jest rozbieżne – uznał wczoraj NSA i odmówił wydania uchwały.
Nawet gdyby uchwała zapadła, miałaby ona ograniczone znaczenie. Od listopada 2019 r. bowiem podatnicy mogą występować do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wiążącą informację stawkową.

Nie ma rozbieżności

Reklama
Chodziło o sprawę, z którą podatnicy zmagają się od lat – czy organ interpretacyjny (obecnie dyrektor KIS) musi przy rozpatrywaniu wniosku podatnika odnieść się do podanej przez niego klasyfikacji statystycznej PKWiU. To kluczowe, by określić, jaką stawkę VAT ma zastosować podatnik do dostawy towarów lub usług.

Reklama
Rzecznik uważał, że w takich sprawach orzecznictwo sądów administracyjnych jest rozbieżne. NSA nie zgodził się z tym.
Uzasadniając wczorajsze postanowienie, sędzia Hieronim Sęk wyjaśnił, że to podatnik wskazuje, co jest elementem stanu faktycznego (art. 14b par. 3 ordynacji podatkowej), a sądy jednolicie orzekają, że organ interpretacyjny nie może ingerować w stan faktyczny podany przez podatnika.
Sędzia wyjaśnił, że w części spraw wskazanych przez rzecznika MSP podatnicy sami napisali więc, do jakiego grupowania PKWiU należy zaliczyć dany towar lub usługę.
– Sąd nie mógł tu ingerować w stan faktyczny – wyjaśnił sędzia Sęk.
Z kolei, jeśli podatnicy nie wskazali grupowania PKWiU, a spór trafił na wokandę, to sądy mogły same wskazać PKWiU i właściwą stawkę VAT.

Teraz są już WIS-y

W praktyce WIS-y będą dawały podatnikom ochronę (podobną jak interpretacje indywidualne) dopiero od 1 kwietnia br., gdy zacznie obowiązywać nowa matryca stawek VAT. Wyjątek dotyczy pytań o stawkę VAT na książki i gazety – tu ochrona jest od razu, od dnia wydania WIS.
W trakcie postępowania o wydanie WIS dyrektor KIS musi zbadać m.in., jaka klasyfikacja towarów i usług (PKWiU lub CN) jest właściwa.
Do wniosku o wydanie WIS podatnik może dołączyć np. próbki, fotografie, instrukcje, katalogi (42b ust. 7 ustawy o VAT). Takiej możliwości nie ma przy wnioskowaniu o interpretację indywidualną. Dołączenie np. próbek może jednak spowodować wydłużenie terminu na wydanie WIS (zasadniczo wynosi on 3 miesiące) oraz dodatkowe koszty dla podatnika.
Za WIS trzeba zapłacić standardowo 40 zł, ale za badanie i analizę np. próbek jest opłata dodatkowa. Jeśli analizy przeprowadzi laboratorium jednostek organizacyjnych KAS, to wysokość opłaty będzie odpowiadała ryczałtowym stawkom określonym w rozporządzeniu ministra finansów z 24 kwietnia 2018 r. (Dz.U. poz. 904).
Jeżeli badanie zostanie zlecone innym podmiotom wskazanym w ustawie o VAT, to opłata będzie wyższa, bo będzie musiała pokryć rzeczywiście poniesione przez organ wydatki na ten cel. W praktyce opłata za WIS może wynieść kilkaset złotych i więcej.
Dyrektor KIS oraz szef Krajowej Administracji Skarbowej mogą z urzędu zmienić wydaną WIS, gdy stwierdzą błąd w wykładni lub niewłaściwą ocenę co do zastosowania przepisu.

orzecznictwo

Postanowienie 7 sędziów NSA z 20 stycznia 2020 r., sygn. akt I FPS 3/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia