Który kraj ma pobrać podatek od przedsiębiorcy działającego w dwóch państwach w sytuacji, gdy oba chcą daniny? Rozstrzygnięcie sporu o to ma być łatwiejsze dzięki uporządkowaniu procedur, jakie przewiduje ustawa z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów zbiorowych dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. poz. 2200).
Ustawa wprawdzie co do zasady obowiązuje od 29 listopada 2019 r., ale część przepisów weszła w życie 1 stycznia br., a kolejne (związane głównie z nowymi regulacjami w ordynacji podatkowej – patrz C2) zaczną obowiązywać od 1 lipca br.
Do ustawy tej zostały przeniesione dwie dotychczasowe procedury rozstrzygania sporów o podwójne opodatkowanie i dodana nowa, do której zobowiązała Polskę dyrektywa Rady UE 2017/1852 z 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE. z 2017 r. L 265, s. 1). Nowa procedura dotyczy rozstrzygania sporów między państwami członkowskimi UE. Będzie ona wszczynana na wniosek pokrzywdzonego podatnika – osoby lub firmy – a nie z urzędu. Tego typu dokument trzeba będzie złożyć w ciągu trzech lat od pierwszego zawiadomienia o działaniu organów, którego skutkiem jest lub będzie kwestia sporna.