Nie wszystkie problemy związane z sukcesją firm udało się rozwiązać obowiązującą od 28 listopada 2018 r. ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629). Dlatego od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie pewne modyfikacje, w tym również podatkowe.
Jedną z nich jest dodanie do ustawy o PIT przepisów, które rozwiążą problem rozliczania podatku dochodowego w sytuacji śmierci małżonka przedsiębiorcy, gdy firma stanowiła ich majątek wspólny, a zmarły nie prowadził działalności gospodarczej.
Z nowych przepisów wynika, że w takiej sytuacji podatnikiem od całości przychodów będzie przedsiębiorca, który nadal prowadzi działalność gospodarczą (art. 8 ust. 9 i 10 ustawy o PIT). Tym samym przyjęto fikcję, że żyjący współmałżonek jest właścicielem całego przedsiębiorstwa, w tym również udziału zmarłego małżonka oraz innych nabytych w tym okresie składników majątku przedsiębiorstwa.

ZOBACZ TEŻ: PKPiR 2020

Warunkiem zastosowania tego szczególnego reżimu jest jednak wykonywanie zarządu nad udziałem zmarłego małżonka przez tymczasowego przedstawiciela. Jeśli ten nie zostanie ustanowiony, to zastosowanie znajdzie zasada ogólna z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PIT.
Inną ważną zmianą jest likwidacja obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wpisie zarządcy sukcesyjnego do CEiDG oraz o zmianach w zakresie tego wpisu. Dziś przedsiębiorca, który za życia powołuje zarządcę, musi powiadomić o tym urząd skarbowy. Ma na to 7 dni od dnia wpisu zarządcy do CEiDG. Dzięki temu firma nie zostanie wykreślona z rejestru podatników VAT po śmierci przedsiębiorcy.
Od 1 stycznia 2020 r. informacje z CEiDG będą przekazywane fiskusowi automatycznie.