Gdzie szukać zmian

Ulga na złe długi

prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania w PIT i CIT w przypadku nieotrzymania zapłaty oraz obowiązek jej zwiększenia w przypadku niedokonania zapłaty

art. 26i ustawy o PIT oraz art. 18f ustawy o CIT

17 proc. PIT

1) obniżenie niższej stawki PIT do 17 proc. i zmiana kwot zmniejszających podatek

2) podwyższenie kosztów pracowniczych

3) zmiana zasad poboru zaliczek

1) art. 27 ust. 1 i 1a ustawy o PIT

2) art. 22 ust. 2 ustawy o PIT

3) art. 32 ust. 1 i 1a ustawy o PIT

Mikrorachunek

1) obowiązek posługiwania się mikrorachunkiem,

2) nowe zasady zaliczania wpłat na podatki i zaległości podatkowe

1) art. 61b par. 1 ordynacji podatkowej

2) art. 62 par. 1 ordynacji podatkowej

Sankcje związane z niewłaściwą zapłatą należności

1) na rachunek spoza białej listy

2) wyłączenie z kosztów

3) odpowiedzialność solidarna nabywcy za nierozliczony VAT

1) art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT oraz 2) art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT

3) art. 117ba par. 1 i 2 ordynacji podatkowej

z pominięciem metody podzielonej płatności (split payment)

– wyłączenie z kosztów

art. 22p ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT oraz art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT

Faktury za paragony

1) zakaz wystawiania faktur do paragonów niezawierających NIP nabywcy i sankcja za to przewinienie

2) dodatkowe zobowiązanie podatkowe i/lub sankcje za ujęcie faktury w ewidencji

1) art. 106b ust. 5 i 6 ustawy o VAT

2) art. 109a ustawy o VAT

Mały podatnik w PIT i CIT

wzrost limitu przychodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro

art. 5a pkt 20 ustawy o PIT oraz art. 4a pkt 10 ustawy o CIT

Kasy online

obowiązek stosowania kas online przez mechaników i stacje benzynowe

art. 145b ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy o VAT

Podatki lokalne

możliwość składania informacji i deklaracji w formie elektronicznej

rozporządzenia ministra finansów:

– z 18 czerwca 2019 r. (Dz.U. poz. 1185) – podatek od nieruchomości

– z 6 czerwca 2019 r. (Dz.U. poz. 1153) – podatek rolny

– z 6 czerwca 2019 r. (Dz.U. poz. 1154) – podatek leśny

wprowadzenie jednolitych urzędowych wzorów formularzy podatkowych

rozporządzenia ministra finansów:

– z 30 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1104, 1105) – podatek od nieruchomości i rolny

– z 3 czerwca 2019 r. (Dz.U. poz. 1126) – podatek leśny

stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych w 2020 r.

obwieszczenie ministra finansów z 24 lipca 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 738)

Zarząd sukcesyjny

1) rozliczanie PIT po śmierci małżonka niebędącego przedsiębiorcą

2) likwidacja obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wpisaniu zarządcy sukcesyjnego do CEiDG

1) art. 8 ust. 9 i 10 ustawy o PIT

2) uchylenie art. 96 ust. 7a i nowelizacja art. 96 ust. 8a ustawy o VAT

Sprawozdania finansowe

obowiązek przekazywania sprawozdań szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w strukturze logicznej (w XML).

art. 27 ust. 2 ustawy o CIT