Po osiągnięciu sześćdziesiątego roku życia pracownik będzie mógł sam zdecydować, jak zamierza skorzystać ze zgromadzonych środków. Może je nadal odkładać w PPK, a może też skorzystać z prawa do wypłaty – bez konieczności zapłaty podatku.

Uczestnik PPK może wypłacić zgromadzone środki w całości, jednak najkorzystniejszą opcją jest wypłata 25 proc. zgromadzonych środków jednorazowo i 75 proc. w minimum 120 comiesięcznych ratach (przez 10 lat lub więcej). Wtedy nie ma mowy o zapłacie podatku od zysków kapitałowych - czyli 19-procentowym zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z podatku dochodowego zwolniona jest też wypłata do 100 proc. środków zgromadzonych w PPK na pokrycie wkładu własnego, w związku z zaciągnięciem kredytu na mieszkanie lub dom, poważnej choroby małżonka, a także w przypadku decyzji o przelaniu oszczędności na inny rachunek PPK (tzw. wypłata transferowa), np. w przypadku zmiany pracodawcy - o ile zostaną one w terminie określonym w umowie z instytucją finansową zwrócone na rachunek PPK.

Reklama

Jednak gdyby dochody od wypłat na pokrycie wkładu własnego, w zakresie w jakim wypłacone środki nie zostały zwrócone w terminie wynikającym z umowy zawartej z instytucją finansową - podlegają opodatkowaniu. Należy pamiętać, że dochód powstaje w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin zwrotu wypłaconych środków określony w umowie z instytucją finansową. Zgodnie z przepisami, podlega on opodatkowaniu zryczałtowanym 19 proc. podatkiem dochodowym, naliczanym od zysków, które udało zarobić się na inwestycji w PPK.

I tu uwaga. W tej sytuacji podatek nie jest pobierany przez płatnika. Zatem obowiązek wykazania należnego podatku od zysków kapitałowych w jednym z zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39 spoczywa na podatniku, czyli uczestniku PPK.
Dochód stanowi kwota niedokonanego w terminie zwrotu wypłaconych środków, pomniejszona o koszt nabycia odkupionych jednostek uczestnictwa lub umorzonych jednostek rozrachunkowych, przypadających na ten niedokonany zwrot.

Za koszt nabycia takich jednostek, uważa się sumę wydatków na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa albo sumę wpłat na umorzonej jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty, ustaloną w takiej proporcji, jaką stanowiła kwota niedokonanego zwrotu do wartości wypłaconych uczestnikowi PPK środków.