MARLENA KUCIŃSKA

prawnik, ekspert podatkowy, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy (zrzeszona w Consortio Lex)

Nie

Zleceniobiorca powinien traktować dochody z tego tytułu jako przychód z innych źródeł i rozliczyć je w zeznaniu rocznym.

Do przychodów zleceniobiorcy z osobiście wykonywanej działalności z tytułu wykonywania usług na podstawie np. umowy zlecenia zalicza się wyłącznie przychody otrzymywane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (zleceniodawcy). Wskazuje to jednoznacznie na fakt, że przychody zleceniobiorcy uzyskane z tytułu realizacji umowy zlecenia od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (zleceniodawcy) stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym zleceniodawca nie może być płatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co więcej u zleceniobiorcy brak jest obowiązku wpłacania zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego. Dopiero w zeznaniu podatkowym (dotyczy to zeznania podatkowego rocznego, np. dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej składanym na formularzu PIT-37) zleceniobiorca ma obowiązek wykazać dochód z tego tytułu (dotyczący przychodów z innych źródeł) wraz z innymi dochodami i od łącznej sumy obliczyć podatek dochodowy za dany rok.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 5a pkt 6, art. 10 ust. 1 pkt 2 i 9, art. 13 pkt 8 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).