W listopadzie rusza MPP, czyli mechanizm podzielonej płatności, który w niektórych branżach stanie się obowiązkowy. Tu dowiesz się, jakie sankcje czekają za brak stosowania split payment oraz jakie są interpretacje dotyczące wątpliwości co do limitu.
MPP - Sankcje / Dziennik Gazeta Prawna

Sankcje za brak stosowania MPP

MPP - interpretacja przepisów o limitach / Dziennik Gazeta Prawna

Są wątpliwości co do limitu

W trzech kluczowych przepisach ustawy z 9 sierpnia 2019 r. nowelizującej ustawę o VAT – tych, które dotyczą obowiązkowego MPP (art. 106e pkt 18a, art. 108a ust. 1a) oraz solidarnej odpowiedzialności za VAT (art. 105a ust. 3 pkt 5) – pojawia się odesłanie do kwoty, „o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców”. Tymczasem w prawie przedsiębiorców jest mowa o kwocie 15 tys. zł oraz wartości transakcji przekraczającej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty. MF interpretuje to, że obowiązkowy MPP trzeba stosować, gdy kwota brutto na fakturze przekroczy 15 tys. zł. Część ekspertów (np. do radcy podatkowi: Tomasz Michalik z MDDP, Andrzej Nikończyk z KNDP czy Marek Kwietko-Bębnowski) z tym się nie zgadza. Ich zdaniem z literalnego brzmienia przepisów wynika, że obligatoryjny MPP stosuje się jedynie w przypadku faktur na kwotę brutto równą 15 tys. zł.

Treść przepisów

Art. 108a ust. 1a ustawy o VAT

Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Art. 19 prawa przedsiębiorców

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
• stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
oraz
• jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.