Wchodzące jutro w życie przepisy umożliwią występowanie o wiążącą informację stawkową. Będzie ona chronić nie tylko podatnika, który ją otrzyma.
Zmiana jest powiązana z nową matrycą VAT, która zacznie obowiązywać od kwietnia 2020 r. Od tego momentu stawki będą określone według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (w skrócie PKWiU) już tylko dla usług. Natomiast dla poszczególnych towarów będą określane według kodów Nomenklatury scalonej (CN).
Chcąc upewnić się, jaką stawkę VAT zastosować, będzie można wystąpić o wiążącą informację stawkową (WIS) i to już od najbliższego piątku.
Nie będzie można jednak uzyskać WIS w sprawie stawek, które obowiązują teraz, tj. do końca marca 2020 r. Wyjątek dotyczy wydawnictw książkowych (książek, broszur, map) i prasowych (gazet, dzienników, czasopism), bo tu zmiany mają miejsce już od 1 listopada 2019 r.
Reklama

Warunki formalne

Wiążące informacje stawkowe będzie sporządzał w ciągu trzech miesięcy dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, czyli ten sam organ, który wydaje interpretacje indywidualne.

Reklama
Za WIS trzeba będzie zapłacić zasadniczo 40 zł, ale kwota ta będzie przemnożona przez liczbę towarów i usług składających się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, o którą spyta podatnik.
Pytający będzie też musiał pokryć koszty koniecznych badań i analiz. Dyrektor wezwie do uiszczenia zaliczki, którą trzeba będzie uiścić w ciągu 7 dni. W przeciwnym razie wniosek zostanie bez rozpatrzenia.
Podatnik będzie mógł sam dołączyć do wniosku o WIS np. fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta.
Organ będzie mógł wezwać do dostarczenia (w ciągu 7 dni) próbki towaru – jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla poprawnej klasyfikacji. Kto nie spełni tego żądania, nie otrzyma wiążącej informacji.

Kogo ochronią

O WIS będzie mógł wystąpić:
■ podatnik posiadający NIP,
■ inny podmiot dokonujący lub zamierzający dokonać dostawy importu itd.,
■ zamawiający w zakresie, który wpływa na obliczenie ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.
Informacje te będą wiązać organy podatkowe, co oznacza, że będą chronić tego, kto je otrzyma. Ale nie tylko, bo wydane WIS będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie dyrektora KIS. Tak więc inni podatnicy też będą mogli się z nimi zapoznać.
– Oni również będą mogli liczyć na ochronę prawną w odniesieniu do czynności (np. sprzedaży towarów), które dokonają po dniu publikacji WIS – podkreśla Dariusz Gałązka, biegły rewident, partner w Grant Thornton.
WIS będą wydawane w formie decyzji administracyjnej. Jeśli fiskus zmieni zdanie, będzie musiał wydać decyzję zmieniającą.

Inne informacje

Dziś wydawane są wiążące informacje o kodzie CN:
■ akcyzowa (WIA), którą sporządza dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Wrocławiu; może o nią wystąpić każdy,
■ taryfowa (WIT), którą sporządza dyrektor IAS we Warszawie; może o nią wystąpić importer lub eksporter.
Od 1 listopada WIA będzie chroniła nie tylko w zakresie akcyzy, ale też stawek VAT (tam, gdzie stosuje się kod CN).