Od 1 listopada podzieloną płatność będą obligatoryjnie stosować firmy działające w takich branżach jak np. elektroniczna, budowlana, paliwowa, stalowa, metali nieżelaznych czy recyklingu. Na łamach DGP zwracaliśmy uwagę, że regulacje wprowadzające obowiązek stosowania tego mechanizmu zostały nieprecyzyjnie sformułowane, więc ich stosowanie może sprawić podatnikom w praktyce wiele kłopotów. Aby rozwiać ich wątpliwości, poprosiliśmy resort finansów o wyjaśnienie kwestii, które według ekspertów nie zostały jednoznacznie rozstrzygnięte w przepisach.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów z 26 września i 7 października 2019 r. na pytania DGP
Reklama
DGP: Z art. 10 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) nie wynika jednoznacznie, jak należy rozliczyć zaliczki otrzymane przed 1 listopada 2019 r., gdy sprzedaż, której one dotyczyły, nastąpi po tej dacie. Jaki sposób postępowania w tej sytuacji jest właściwy?
MF: Przywołany przepis przejściowy wyrażony w art. 10 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw nie będzie miał zastosowania do opisanej sytuacji.

Reklama
W kwestii sposobu rozliczenia w sytuacji opisanej w zapytaniu, kiedy zaliczka była otrzymana przed 1 listopada 2019 r., zaś sprzedaż nastąpi po tej dacie, przy przyjęciu założenia, że faktura na zaliczkę nie obejmowała całości zapłaty za dostawę, należy stwierdzić, że do pozostałej wartości transakcji zastosowanie znajdą nowe regulacje, czyli przepisy obowiązujące od 1 listopada 2019 r., a zatem pozostała część zapłaty powinna być dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
DGP: Czy od 1 listopada 2019 r. obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem MPP nie istnieje w przypadku opłacania faktur wystawionych w walutach obcych? A może w walucie rozliczyć można wtedy jedynie wartość netto transakcji, a VAT musi zostać zapłacony w złotówkach z użyciem komunikatu przelewu?
MF: Zgodnie z definicją mechanizmu podzielonej płatności zapłata wartości netto wynikającej z faktury może być dokonana na rachunek VAT lub w inny sposób, natomiast zapłata kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT wynikającej z otrzymanej faktury musi być dokonana na rachunek VAT. Tym samym przedstawione w tym pytaniu rozwiązanie, że w przypadku faktury wystawionej w walucie obcej VAT musi zostać zapłacony w złotówkach z użyciem komunikatu przelewu, jest właściwe.
DGP: Czy planowana jest nowelizacja ustawy o VAT, w ramach której w załączniku nr 15 do ustawy o VAT oznaczenia PKWiU dla towarów zostałyby zastąpione odpowiednimi kodami CN (stosowanymi już w nowej matrycy stawek)?
MF: Obecnie analizowane są możliwości zmiany odesłania w odniesieniu do towarów zawartych w załączniku nr 15 do CN.
DGP: Zgodnie z art. 108a ust. 1d ustawy o VAT w przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 k.c., obowiązkowego MPP nie stosuje się w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane. Wnioskując a contrario z art. 108a ust. 1d ustawy o VAT, należałoby stwierdzić, że dokonanie potrącenia innego niż kodeksowe – np. gdy strony umawiają się na potracenie wierzytelności niewymagalnych – nie będzie zwalniało z obowiązku stosowania podzielonej płatności. Czy taka interpretacja jest właściwa?
MF: Cytowany powyżej przepis jasno wskazuje, jakiego typu potrącenia nie naruszają przepisów o obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności. W innych przypadkach należy uregulować płatność w mechanizmie podzielonej płatności.