W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonujemy zakupu usług gastronomicznych. Niektóre z tych usług są związane z organizacją spotkań biznesowych, które ze względu na swój wystawny charakter są zaliczane do wydatków reprezentacyjnych. Jak ująć w księgach rachunkowych podatek naliczony przy nabyciu usługi gastronomicznej?
Zasadą jest, że dla celów bilansowych VAT naliczony, który na gruncie ustawy o VAT nie podlega odliczeniu, stanowi element ceny nabycia, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości. W rezultacie wartość brutto nabytych usług obcych, przy nabyciu których podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT, ujmuje się w księgach rachunkowych zapisem:
W tym kontekście nabycie usługi gastronomicznej, która dla celów podatku dochodowego stanowi wydatek reprezentacyjny, jest przypadkiem szczególnym. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT przy nabyciu usług gastronomicznych podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Z kolei z ustaw o podatku dochodowym wynika, że do kosztów podatkowych nie mogą być zaliczone koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT). Kosztem podatkowym jest jednak podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług ‒ jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy o PIT). Na skutek takiego brzmienia przepisów podatkowych występuje sytuacja, w której: