Cały czas pojawiają się nowe wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: ordynacja podatkowa). Wyjaśnienia wymaga m.in. to, w jaki sposób należy postrzegać zasady spełnienia kryterium kwalifikowanego korzystającego.
DGP
Przypomnijmy: decyduje ono o powstaniu obowiązku informowania o schemacie podatkowym w zakresie schematów innych niż schemat podatkowy transgraniczny. W tym przypadku chodzi zaś o przesłankę uznania, że jest ono wypełnione ze względu na istniejące powiązania pomiędzy korzystającym a „takim podmiotem”. Z uwagi na tak skonstruowany warunek podmiotem spełniającym kryterium kwalifikowalności może być również ten, u którego nie zostały przekroczone limity wskazane w art. 86a par. 4 ordynacji podatkowej. Wątpliwości może jednak budzić to, z kim konkretnie ma być powiązany korzystający „samodzielnie” niespełniający przesłanek wartościowych/kwotowych. Zważywszy na fakt, że spośród dwóch pozostałych wyznaczników podmiot identyfikuje tylko ten, który odnosi się do przychodów, kosztów lub wartości aktywów (równowartość 10 mln euro), należy domyślać się, iż o powiązanie właśnie z takim podmiotem chodziło prawodawcy. W ten sposób próbuje wyjaśnić to minister finansów w wydanych objaśnieniach, a również potwierdza to resort finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że sam fakt istnienia takiego powiązania z chociażby jednym podmiotem, którego przychody, koszty albo wartość aktywów poprzedniego lub bieżącego roku przekraczają równowartość 10 mln euro, przesądza o tym, iż dany podatnik spełnia kryterium kwalifikowalności. Bez znaczenia przy tym jest to, czy dane uzgodnienie, które spełnia warunki do tego, aby uznać je za schemat podatkowy, jest w jakikolwiek sposób powiązane z podmiotem, u którego wystąpiło przekroczenie progu wartościowego/kwotowego.
Odpowiedź MF z 12 lipca 2019 r. na pytanie DGP
DGP: Jak należy rozumieć art. 86a par. 4 ordynacji podatkowej mówiący o warunkach spełnienia kryterium kwalifikowalności w części wskazującej na to, że korzystający jest podmiotem powiązanym wg powołanych przepisów ustawy o PIT lub ustawy o CIT z „takim podmiotem”? O jaki podmiot chodzi? Czy prawodawca ma na myśli powiązanie z wyłącznie podmiotem spełniającym kryterium kwalifikowalności wskazujące na wartość przychodów/kosztów/aktywów – tak jak to zostało zapisane w objaśnieniach podatkowych z 31 stycznia 2019 r. (str. 38), czy może również o powiązania z podmiotem dokonującym udostępnienia lub wdrożenia uzgodnienia dotyczącego rzeczy lub praw o wartości przekraczającej równowartość 2,5 mln euro, a może o jakiekolwiek powiązania?
MF: W objaśnieniach do przepisów MDR dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów (s. 38) kryterium kwalifikowanego korzystającego uważa się za spełnione, jeżeli:
a) przychody lub koszty korzystającego, albo wartość aktywów tego podmiotu w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 10 mln euro, lub
b) udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2,5 mln euro, lub
c) korzystający jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT lub art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT z takim podmiotem.
Punkt c wskazanego kryterium dotyczy relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi zdefiniowanymi na gruncie regulacji podatków dochodowych. Wskazany warunek dotyczy więc powiązania pomiędzy korzystającym a jego podmiotami powiązanymi, u których przychody lub koszty albo wartość aktywów przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 10 mln euro. Jeśli więc u któregoś z podmiotów powiązanych z korzystającym przychody, koszty lub wartość aktywów przekroczyły wskazany w pkt a próg, wówczas korzystający także spełni to kryterium.
Warunek odnoszący się do kwoty 2,5 mln euro nie znajdzie zastosowania w powyższej analizie powiązań pomiędzy podmiotami. Dotyczy bowiem wartości rzeczy lub praw rynkowych będących przedmiotem danego uzgodnienia (tego, które analizuje korzystający).
Regulacja ta ma charakter progu de minimis, który wyłącza zastosowanie obowiązków raportowania w odniesieniu do korzystających (podatników) o mniejszej skali działalności, jednak w taki sposób, aby nie tworzyć ryzyka nadużyć.