Ubędą dwa zasadnicze obowiązki, reszta – jak dziś – będzie rozrzucona po różnych paragrafach nowego rozporządzenia, które najpóźniej wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Projektowane rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zastąpi obecnie obowiązujące – z 26 sierpnia 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 728 ze zm.). Wymusiła to ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244), która zmieniła brzmienie art. 24a ust. 7 ustawy o PIT. Przepis ten zobowiązał ministra finansów do określenia w drodze rozporządzenia sposobu „(…) prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem, w celu umożliwienia wykorzystania tej księgi jako dowodu pozwalającego na określenie zobowiązań podatkowych w prawidłowej wysokości”. Jednocześnie, zgodnie z art. 49 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców, dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy, licząc od 1 stycznia 2019 r. To oznacza, że dotychczasowe rozporządzenie z 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów straci obowiązującą moc najpóźniej 1 stycznia 2020 r.

CO SIĘ ZMIENI

Mniej biurokracji

Przede wszystkim zniesiony zostanie obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników. Identyczne zmiany – z tym że w odniesieniu do ryczałtowców – wprowadziła wspomniana już ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców. Zgodnie z projektem rozporządzenia obowiązek ten ma zostać zniesiony również wobec podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (dalej: PKPiR).

Tygodnik Gazeta Prawna z 19 lipca 2019 / Dziennik Gazeta Prawna

Przedsiębiorstwo w spadku

W przepisach o PKPiR zostaną też uwzględnione przedsiębiorstwo w spadku oraz spółka cywilna osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku. Przypomnijmy: od 25 listopada 2018 r. podmioty te mają obowiązek prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy PIT (wskutek wejścia w życie ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Dz.U. z 2018 r. poz. 1629).

TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. CAŁY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ W TYGODNIKU GAZETA PRAWNA >>