Wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich, przewiduje projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, którym we wtorek ma zająć się rząd.

"Celem zmian wprowadzanych do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym jest wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Zdaniem resortu finansów, który jest autorem zmian, obecne rozwiązania w zakresie nadzoru nad firmami audytorskimi oraz nad biegłymi rewidentami nie są wystarczające.

"Obecnie organ nadzoru publicznego, tj. Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) nie ma wystarczających narzędzi pozwalających na kontrole jakości usług świadczonych przez firmy audytorskie w tym zakresie, gdyż system nadzoru publicznego opiera się w dużej mierze na nadzorze pośrednim, w którym istotną rolę odgrywa samorząd zawodowy" - napisano w uzasadnieniu.

"Znaczna część zadań z zakresu nadzoru publicznego została delegowana na Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR), która wykonuje kontrole jakości badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego (nie-JZP), a także wykonuje w stosunku do nich czynności dochodzeniowe i sankcyjne. Analiza działań podejmowanych przez PIBR, pokazuje, iż samorząd zawodowy nie podejmował wystarczającej aktywności zakresie sprawowanego przez siebie nadzoru publicznego" - dodano.

MF zamierza powołać w miejsce KNA odrębny organ nadzoru, który będzie państwową osobą prawną, wchodzącą w skład sektora finansów publicznych.

Resort finansów chce wyposażyć organ nadzoru w nowe narzędzia nadzorcze, dochodzeniowe i sankcyjne w odniesieniu do usług biegłego rewidenta objętych standardami wykonywania zawodu, wykonywanych zarówno w jednostkach zainteresowania publicznego (JZP) jak i w nie-JZP.

Projekt noweli zakłada także rozszerzenie zakresu firm audytorskich bezpośrednio kontrolowanych przez organ nadzoru w porównaniu z zakresem firm obecnie bezpośrednio kontrolowanych przez KNA i rozszerzenie zakresu zadań bezpośrednio realizowanych przez organ nadzoru publicznego w porównaniu z tymi obecnie realizowanymi przez KNA).

Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w kwestii nadzoru nad firmami audytorskimi mają pozostać bez zmian.

Z kolei Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) "w nowym systemie nadzoru publicznego realizowała będzie zadania w ramach nadzoru publicznego sprawowanego przez nowy organ nadzoru jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, przy założeniu, że ostateczną odpowiedzialność za nadzór nad realizacją tych zadań ponosi nowo powołana instytucja nadzoru" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji.

"W kompetencji PIBR nadal pozostanie ustanawianie krajowych standardów wykonywania zawodu, krajowych standardów kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, kontrole wypełniania przez biegłych rewidentów obowiązków z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, a także wykonywanie zadań z zakresu zatwierdzania i rejestracji biegłych rewidentów. Ponadto PIBR będzie prowadził postępowania dyscyplinarne przeciwko biegłym rewidentom za przewinienia inne niż powstałe przy wykonywaniu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu" - dodano.