Rekompensata otrzymana od kontrahenta za zmniejszenie lub anulowanie zamówienia towarów wytworzonych w specjalnej strefie ekonomicznej jest zwolniona z CIT – orzekł NSA.
Inny korzystny dla strefowiczów wyrok zapadł w NSA już 15 lutego 2018 r. (sygn. akt II FSK 245/16). Teraz sąd potwierdził tylko tę wykładnię.
Spór toczył się o to, jak rozumieć dochód z działalności strefowej. Konkretnie chodziło o to, czy zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, jest objęte również odszkodowanie za zmniejszenie zamówienia.
Reklama
Sprawa dotyczyła spółki produkującej w SSE akcesoria do pojazdów. Jeden z jej kontrahentów zobowiązał się w umowie do odbioru ustalonej ilości akcesoriów, a w razie zmniejszenia lub anulowania zamówienia gotów był wypłacić stosowną rekompensatę.
Dyrektor izby skarbowej stwierdził, że rekompensata za zmniejszenie lub anulowanie zamówienia nie jest zwolniona z CIT.
Spółka się z tym nie zgadzała. Tłumaczyła, że rekompensata wynika wprost z umowy i ma pokryć straty wynikające z kalkulacji ceny w oparciu o założony wolumen sprzedaży. Jest więc bezpośrednim następstwem działalności produkcyjnej prowadzonej na terenie strefy.
Firma przegrała jednak w WSA w Rzeszowie. Sąd uznał, że rekompensata nie jest bezpośrednim następstwem działalności strefowej, tylko wynika z dodatkowych ustaleń między stronami, przyjętych na wypadek niezachowania podstawowych warunków umowy. W związku z tym ma ona walor odszkodowawczy i nie jest nieodłączną częścią prowadzonej działalności gospodarczej – stwierdził WSA.
Innego zdania był NSA. Orzekł, że dochód z działalności strefowej powinien być rozumiany szerzej niż sama tylko sprzedaż. Sędzia Piotr Przybysz wyjaśnił, że skoro spółka poniosła nakłady na zwiększenie produkcji strefowej, to nie tylko cena, ale i rekompensata za zmniejszenie zamówienia na jej towary powinna zostać rozliczona jako dochód z działalności strefowej, a tym samym objęta zwolnieniem.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 22 marca 2019 r., sygn. akt II FSK 896/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia