Skoro przychód ze sprzedaży akcji w 2017 r. nie był zaliczany do zysków kapitałowych, to i różnice kursowe powstałe w związku z tą transakcją oraz koszty nabycia opcji walutowych, zabezpieczających te przychody powinny być kwalifikowane do pozostałych źródeł – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji.
Począwszy od 1 stycznia 2018 r., ustawa o CIT wyodrębnia dwa źródła przychodów: zyski kapitałowe i pozostałe źródła (w tym działalność gospodarcza). Podatnicy są zobowiązani do odrębnego ustalania dochodu z zysków kapitałowych oraz pozostałych źródeł. Muszą przyporządkowywać do danego źródła zarówno przychody, jak i koszty ich uzyskania. Podatnik musi również przyporządkowywać do właściwego źródła koszty poniesione w latach poprzednich, które nie zostały potrącone.
Z przepisów nowelizujących nie wynika jednak, jak zakwalifikować:
  • różnice kursowe związane z przychodami uzyskanymi przed 2018 r., a obecnie zaliczanymi do zysków kapitałowych;
  • koszty pochodnych instrumentów finansowych, nabytych w latach poprzednich, a zabezpieczających przychody, które obecnie są zaliczane do zysków kapitałowych.
Wątpliwości te miał podatnik, który w 2017 r. sprzedał akcje za cenę ustaloną w euro. Płatność poszczególnych rat ma miejsce w 2018 r. i w latach następnych. Podatnik miał wątpliwości, do jakiego źródła przychodów zaliczyć: różnice kursowe powstałe na sprzedaży akcji oraz koszty opcji nabytych w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym.
W interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział, że różnice kursowe powstałe w związku ze sprzedażą akcji w 2017 r. wpływają na dochód z pozostałych źródeł. Skoro bowiem przychód ze sprzedaży akcji nie był wtedy przychodem z zysków kapitałowych, to również związana z nim różnica kursowa nie wpływa na dochód z zysków kapitałowych.
Analogicznie jest z kosztami nabycia pochodnych instrumentów finansowych. Skoro zabezpieczają one przychód, który nie był zaliczony do źródła zyski kapitałowe (ponieważ został uzyskany w 2017 r.), to i one są zaliczane do pozostałych źródeł.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 lutego 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.635.2018.1.JKT