Większość respondentów, którzy wzięli udział w ankiecie Ministerstwa Finansów, uważa, że zmiany w ustawie o rachunkowości są niepotrzebne.
To wniosek z opublikowanych przez resort wyników badań przeprowadzonych w ubiegłym roku (zapowiadaliśmy je m.in. w artykule „Resort bada, co zmienić w ustawie o rachunkowości”, DGP nr 106/2018).
Ankietę wypełniło prawie 700 respondentów. Znaczną część z nich, bo prawie 86 proc., stanowili podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, niecałe 11,5 proc. – audytorzy, a pozostali to inni użytkownicy sprawozdań finansowych (inwestorzy, urzędy skarbowe, przedstawiciele środowiska naukowego).
Mogli się oni wypowiedzieć co do zmian uszeregowanych w pięciu blokach tematycznych. Oprócz pytań z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych (dotyczących też np. dowodów księgowych) pojawiły się również zagadnienia odnośnie do inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
Ponad połowa odpowiadających uznała, że nie trzeba zmieniać przepisów dotyczących sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prawie jedna piąta była przeciwnego zdania, pozostali nie wyrazili opinii na ten temat. Podobnie rozłożyły się głosy w kwestii zmian w przepisach o dowodach księgowych.
Prawie 70 proc. nie widzi potrzeby nowelizacji przepisów o otwieraniu i zamykaniu ksiąg rachunkowych. Trzy czwarte respondentów uznało, że katalog jednostek zobowiązanych do sporządzenia sprawozdań według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości powinien być taki jak obecnie.
Większość jest przeciwna wprowadzeniu obowiązku przeprowadzania przeglądu rocznych sprawozdań finansowych, które nie podlegają obowiązkowi badania. Ich zdaniem nie ma też potrzeby zmiany progów dla podmiotów zobowiązanych do poddawania sprawozdań rocznych badaniu przez biegłego rewidenta.
MF przeprowadziło też w ubiegłym roku drugą ankietę – odnośnie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. To odpowiedź na postulaty zmian w przepisach dotyczących biur rachunkowych. Ministerstwo uzależnia ich wdrożenie od wyników ankiety. Te nie zostały jeszcze opublikowane.