Po zmianach definicji obiektu budowlanego podatek od nieruchomości jest należny tylko od części budowlanych elektrofiltrów i instalacji odsiarczania spalin – orzekł NSA w precedensowym wyroku.
Spór toczył się o podatkowe skutki zmiany prawa budowlanego, która weszła w życie 28 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 443). Zmieniła się wtedy definicja obiektu budowlanego (art. 3 pkt 1). Od tego dnia obiektem budowlanym jest budynek, budowla lub obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesione z użyciem wyrobów budowlanych.
Przed zmianami obiektem budowlanym były m.in. budowle stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Z definicji budowli wypadły więc „całość techniczno-użytkowa” oraz „urządzenia”.
Celem nowelizacji nie były jednak zmiany podatkowe, a jedynie doprecyzowanie przepisów budowlanych. To zrodziło wątpliwości, czy nowelizacja cokolwiek zmieniła w zasadach opodatkowania.
Rozstrzygnięty przez NSA spór dotyczył elektrowni, która do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje elektrofiltry i instalacje odsiarczania spalin. Są one posadowione na fundamentach i mają części budowlane.
Spółka spytała, czy w związku ze zmianami w definicji obiektu budowlanego, opodatkowane są tylko części budowlane elektrofiltrów i instalacji odsiarczania spalin, czy całe te urządzenia.
Prezydent miasta stwierdził, że nowelizacja prawa budowlanego z 28 czerwca 2015 r. niczego nie zmieniła w zasadach opodatkowania. Zgodził się z tym WSA w Gliwicach. Potwierdził, że obiekt budowlany nadal należy rozumieć szeroko. Uznał więc, że spółka musi zapłacić podatek od wartości całych elektrofiltrów i instalacji odsiarczania spalin, a nie tylko od ich części budowlanych.
Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Jak wyjaśniła sędzia Małgorzata Bajgerowska, zmiana definicji obiektu budowlanego w prawie budowlanym miała również znaczenie w zakresie opodatkowania. Dla spółki oznacza to, że opodatkowane są jedynie części budowlane elektrofiltrów i instalacji odsiarczania spalin. Samych urządzeń technicznych nie można uznać za obiekty budowlane.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 31 stycznia 2019 r., sygn. akt II FSK 123/17.