Państwowa instytucja kultury nie może posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej nadanym jednoosobowej spółce Skarbu Państwa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Spór w tej sprawie toczyło Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie powstałe z przekształcenia jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Poinformowało, że w 2016 r. zmieniła się jego struktura organizacyjna – sąd rejonowy wykreślił spółkę z Krajowego Rejestru Spółek, a minister kultury wpisał instytucję do prowadzonego przez siebie rejestru.
Wydawnictwo uważało, że skoro kontynuuje działalność, to dochodzi do pełnej sukcesji podatkowej i nie jest mu potrzebny nowy NIP. Wskazywało przy tym na art. 93a ordynacji podatkowej oraz art. 10 ustawy o przekształceniu jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1357).
Reklama
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie. Zwrócił uwagę, że art. 93–93d ordynacji stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy nie stanowią inaczej (art. 93e ordynacji). W tym wypadku – stwierdził - szczególnym przepisem jest art. 12 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 63). Wynika z niego, że co do zasady na nowy podmiot nie przechodzi numer NIP nadany przekształcanemu podmiotowi. Dyrektor uznał zatem, że wydawnictwo powinno złożyć zgłoszenie rejestracyjne jako nowy podatnik.
Co prawda wydawnictwo takiego zgłoszenia dokonało, ale oczekując na nowy NIP, wystawiało i otrzymywało faktury z nową nazwą i starym numerem. Nie chciało ich teraz korygować i dlatego przekonywało, że nowy NIP nie jest konieczny.
Sądy przyznały rację fiskusowi. Zarówno WSA w Krakowie, jak i NSA wskazały na art. 12 ust. 1 ustawy o NIP, z którego wynika, iż numer identyfikacji nadany podatnikowi co do zasady nie przechodzi na następcę prawnego. Można go przejąć tylko w wyjątkowych sytuacjach, tj. przy przekształceniu:
  • przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy,
  • spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną handlową,
  • stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie.
Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz podkreśliła, że przekształcenie dotyczące wydawnictwa nie mieści się w żadnym z tych wyjątków.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 16 stycznia 2019 r., sygn. akt I FSK 2103/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia