Rok 2019 przyniósł obszerne zmiany w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). Niestety, pomimo deklarowanych ułatwień i uproszczeń dla podatników nowelizacje zostały zdominowane przez regulacje służące uszczelnianiu systemu podatkowego.
Prawodawca szczególnie skupił się na walce z unikaniem opodatkowania i implementacji zasad określonych w dyrektywie Rady 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz.Urz. UE. z 2016 r. L 193, s. 1 ze zm.; dalej: dyrektywa ATAD). Co ważne, ustawodawca bardzo poważnie potraktował założenie, że w dyrektywie tej zamieszczone zostały regulacje de minimis, które identyfikują jedynie minimalny poziom ochrony Skarbu Państwa. W konsekwencji wprowadzane są coraz bardziej restrykcyjne przepisy.