W ramach planu wydatków majątkowych jednostka budżetowa zrealizowała dobudowę do budynku podjazdu dla niepełnosprawnych oraz zmodernizowała i przystosowała do potrzeb niepełnosprawnych toalety. W jaki sposób ująć faktury otrzymane od wykonawcy zleconych prac? Jednostka nie dokonuje odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze wykonawcy.
ikona lupy />
DGP
Wartość początkowa środka trwałego, będąca ceną nabycia lub wytworzenia środka trwałego, ulega powiększeniu o koszty jego ulepszenia, które powodują, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu jego ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Ta ma być mierzona okresem używania, zdolnością wytwórczą, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.
Ulepszenie ma polegać na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji. Dlatego nakłady związane z dobudową podjazdu do budynku oraz też modernizacja toalet, o czym mowa w pytaniu, spełniają warunki ulepszenia, co oznacza, że o te nakłady należy zwiększyć wartość początkową budynku (art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Potwierdzenie spełnienia czy niespełnienia określonych powyżej warunków powinno zostać dokonane przez służby techniczne jednostki.
Nakłady na ulepszenie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w momencie ich poniesienia powinny być zaewidencjonowane na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” w korespondencji z kontem rozrachunkowym. Szczegółowe zapisy operacji gospodarczych związanych z realizowanym procesem inwestycyjnym, począwszy od momentu poniesienia nakładów do momentu oddania do użytkowania, przedstawiono na schemacie.
SCHEMAT
Ewidencja nakładów inwestycyjnych związanych z ulepszeniem budynku
Objaśnienia:
1. Faktura za roboty związane z dobudową podjazdu i przystosowaniem toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych:
2. Wpływ na bieżący rachunek jednostki (subkonto wydatków) środków na pokrycie faktury:
3. Zapłata za fakturę na rachunek bankowy wykonawcy
3a. Równoległe księgowanie w momencie zapłaty do księgowania nr 3
4. Przeksięgowanie zrealizowanych wydatków na podstawie sprawozdania RB 28s
5. Przeksięgowanie w końcu roku salda konta 810
6. Zwiększenie wartości środka trwałego na skutek jego ulepszenia (dobudowa podjazdu i przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych)


Podstawa prawna
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911).