W ramach planu wydatków majątkowych jednostka budżetowa zrealizowała dobudowę do budynku podjazdu dla niepełnosprawnych oraz zmodernizowała i przystosowała do potrzeb niepełnosprawnych toalety. W jaki sposób ująć faktury otrzymane od wykonawcy zleconych prac? Jednostka nie dokonuje odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze wykonawcy.
Wartość początkowa środka trwałego, będąca ceną nabycia lub wytworzenia środka trwałego, ulega powiększeniu o koszty jego ulepszenia, które powodują, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu jego ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Ta ma być mierzona okresem używania, zdolnością wytwórczą, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.
Ulepszenie ma polegać na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji. Dlatego nakłady związane z dobudową podjazdu do budynku oraz też modernizacja toalet, o czym mowa w pytaniu, spełniają warunki ulepszenia, co oznacza, że o te nakłady należy zwiększyć wartość początkową budynku (art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Potwierdzenie spełnienia czy niespełnienia określonych powyżej warunków powinno zostać dokonane przez służby techniczne jednostki.