W jakim paragrafie wydatkowym budżetu gminy ewidencjonować zakup pojazdu dla ochotniczej straży pożarnej, a w jakim remonty sprzętu wykorzystywanego do utrzymania zieleni gminnej. Czy odpowiednie będą paragrafy 6050 i 4300?
Nie. Jeśli chodzi o pierwszy z podanych wydatków, czyli wydatek na zakup pojazdu dla ochotniczej straży pożarnej, to podawany paragraf 6050 oznaczony jest w klasyfikacji jako „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” ‒ i nie będzie rozwiązaniem prawidłowym. Trzeba wybrać paragraf 6060 opisany jako „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”. Uzupełniająco warto dodać, że wydatek na zakup pojazdu dla OSP będzie ujęty w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.
Nieprawidłowy również będzie drugi sugerowany paragraf wydatkowy dla remontu sprzętu. Dla przypomnienia wskazany paragraf 4300 został oznaczony w klasyfikacji jako „Zakup usług pozostałych”. W opisie do niego zaś ustawodawca postanowił, że paragraf ten obejmuje wydatki funduszu operacyjnego, którego przeznaczenie jest niejawne, oraz wydatki na zakup usług (z wyjątkiem: usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami: 401 do 403, 405, 406, 408 do 410 i 417, oraz usług wymienionych w paragrafach: 426 do 429, 432 do 440, 461 do 463 i 470), a w szczególności: usługi drukarskie, transportowe, pralnicze, komunalne, naukowe i inne zróżnicowane usługi.
Co jednak istotne, w rozporządzeniu istnieje również paragraf oznaczony jako „Zakup usług remontowych”. W opisie do niego wskazano, że paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług remontowych (z wyjątkiem wydatków na zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami: 401 do 403, 405, 406, 408 do 410, 417 i 434), w szczególności:
usługi obce o charakterze przemysłowym, polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, np. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu,
usługi budowlano-montażowe, w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, a także koszty zleconego opracowania dokumentacji oraz założeń projektowych,
‒ usługi w zakresie remontów dróg.
Dlatego wydatki na remonty wspomnianych sprzętów powinny być ujmowane w paragrafie 4270. Jest on bowiem adekwatny do charakteru dokonywanych czynności, a poza tym wprost w nim przewidziano, że służy ewidencji m.in. wydatków na cele naprawcze środków transportu czy urządzeń.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).