Organy podatkowe orzekły o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2001 roku, stwierdzając, że wszelkie przesłanki do przeniesienia odpowiedzialności z art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zostały spełnione. Egzekucja z majątku spółki okazała się bowiem bezskuteczna, a wspomniana osoba pełniła w badanych okresach rozliczeniowych funkcję członka zarządu spółki.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku członek zarządu stwierdził, że jego mandat wygasł po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2001 rok. Członek zarządu może natomiast odpowiadać wyłącznie za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań powstałych w czasie pełnienia przez niego funkcji.

Ponadto podział uprawnień i obowiązków między członków zarządu nie dawał mu możliwości wystąpienia z wnioskiem o upadłość spółki, ponieważ nie dysponował on właściwą wiedzą w zakresie ogólnego stanu finansowego przedsiębiorcy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił zaskarżoną decyzję. Uwzględnił z urzędu wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego złożony w 2002 roku przez prezesa zarządu spółki, uznając, że spełniał on przesłankę z art. 116 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed 2003 rokiem.

Zgłoszenie takiego wniosku należy, w ocenie sądu, zaliczyć do działań podjętych w celu zapobieżenia upadłości przedsiębiorcy, a w konsekwencji do okoliczności zwalniających członka zarządu z odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki.

Sygn. akt I SA/Gd 45/07

KATARZYNA NOWAK

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte