Przyjęcie zwrotu towaru, które obniża przychód podatnika za poprzedni rok, nie daje automatycznie możliwości powrotu do preferencyjnej formy opodatkowania – orzekł wczoraj NSA.
Chodziło o ryczałtowca, który w 2014 r. przekroczył limit przychodów (wtedy było to 150 tys. euro., obecnie jest 250 tys. euro), a mimo to nadal (w 2015 r.) korzystał z tej formy opodatkowania. Na uwagi urzędu skarbowego odpowiedział, że jest w trakcie ustalania zasadności reklamacji towaru sprzedanego we wrześniu poprzedniego roku.
Chodziło o specjalistyczną odzież żaroodporną, sprzedaną straży pożarnej. Podatnik był jej producentem. Powodem zwrotu miały być rozdarcia wewnętrznej warstwy spodni i pęknięcia wizjerów.
Reklama
Podatnik już raz odrzucił tę reklamację, ale za drugim razem postanowił ją uwzględnić. Wystawił więc fakturę korygującą, zmniejszając swój przychód w rozliczeniu za okres, kiedy miała miejsce pierwotna sprzedaż. Wskutek tego przychód za poprzedni rok został na tyle obniżony, że jego wysokość uprawniała podatnika do ryczałtu również w roku następnym. Wyrazem tego było skorygowane zeznania roczne PIT-28 za 2014 r.
Mężczyzna zwrócił się do dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z pytaniem, czy faktycznie korekta zeznania za 2014 r. będzie go uprawniać do ryczałtu w 2015 r., czy może będzie musiał płacić podatek na zasadach ogólnych.
Dyrektor izby odpowiedział, że podatnik musi przejść na zasady ogólne. Podkreślił, że na moment wyboru formy opodatkowania na 2015 r. podatnik przekroczyły ustawowy limit (150 tys. euro). – Późniejsza korekta wielkości przychodów (po upływie terminu na wybór formy opodatkowania) nie uprawnia do powrotu do opodatkowania ryczałtem przychodów osiągniętych w 2015 r. – wyjaśnił.
Jego stanowisko potwierdził WSA we Wrocławiu. Przypomniał, jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie wybrał innej formy opodatkowania, to zasadniczo uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem (art. 9 ust. 1 zdanie 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.).
Zasada kontynuacji ma jednak zastosowanie tylko, gdy prawo podatnika do rozliczania się w formie ryczałtu trwa nieprzerwanie – podkreślił sąd. Twierdził, że utrata tego prawa wyłącza możliwość odwołania się do zasady kontynuacji. W tej sprawie podatnik stracił prawo do ryczałtu, więc nie może do niego wrócić po skorygowaniu przychodów za miniony rok – uznał WSA.
Do takich samych wniosków doszedł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Andrzej Jagiełło podkreślił, że regułą jest rozliczanie podatku na zasadach ogólnych, a ryczałt jest dozwolony tylko po spełnieniu warunków formalnych. Jednym z nich jest nieprzekroczenie limitu przychodów. – W tej sprawie limity zostały przekroczone – podkreślił sędzia Jagiełło.
NSA orzekł więc, że korekta przychodu po 9 miesiącach nie może powodować automatycznego powrotu do ryczałtu.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 28 listopada 2018 r., sygn. akt II FSK 3382/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia