EWA RUTCZYŃSKA

ekspert podatkowy, konsultant w dziale doradztwa europejskiego Accreo Taxand

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Holandii dostępne będzie w latach 2007-2013 w ramach pięciu programów operacyjnych, z których jeden realizowany będzie na poziomie krajowym, a pozostałe na poziomie regionalnym. Dostępność funduszy strukturalnych będzie jednakże ograniczona w porównaniu z możliwościami, jakie stwarzają one w Polsce. Wynika to z faktu, iż głównym celem funduszy strukturalnych jest wzmacnianie spójności gospodarczej oraz społecznej rozszerzonej Unii Europejskiej. Ponieważ poziom rozwoju ekonomicznego Holandii jest bardzo wysoki oraz nie występują tu znaczne dysproporcje gospodarcze i społeczne, na realizację celu związanego ze wzmacnianiem spójności niderlandzkich regionów przeznaczono 1,66 mld euro, z czego połowa dedykowana jest wsparciu dla projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Dla porównania, w Polsce ze środków strukturalnych dostępnych będzie ok. 67 mld euro.

W Holandii na poziomie krajowym wdrażany jest Program Operacyjny Europejski Fundusz Społeczny (PO EFS), w ramach którego przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o pomoc przede wszystkim na szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji oraz kompetencji swoich pracowników. I tak, na dofinansowanie liczyć mogą projekty dokształcania kadr w celu nabycia niezbędnych w danym miejscu pracy kwalifikacji, specjalistyczne szkolenia nakierowane na podwyższenie stopnia wykształcenia pracowników oraz szkolenia wpływające na wzrost mobilności pracowników pomiędzy odrębnymi sektorami gospodarki. Maksymalny poziom wsparcia, zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), wynosi 40 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Pierwszy nabór wniosków w ramach Działania D, przeznaczonego na rozwijanie kompetencji pracowników holenderskich przedsiębiorstw, zakończył się 31 marca 2007 r. Ogłoszenia kolejnego terminu należy spodziewać się w październiku 2007 r.

Na poziomie regionalnym wdrażane będą programy dedykowane odrębnie potrzebom północnej, południowej, zachodniej oraz wschodniej części Holandii. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie realizacji projektów związanych z rozwojem innowacji, przedsiębiorczości oraz gospodarki opartej na wiedzy. Promowane będą również działania wzmacniające współpracę pomiędzy sektorem prywatnym a jednostkami badawczymi, w tym tworzenie klastrów, rozwijanie potencjału badawczo-rozwojowego oraz transfer wiedzy prowadzący do opracowywania nowych produktów i usług. Maksymalna wysokość wsparcia, jaką uzyskać będą mogli przedsiębiorcy, uzależniona będzie od regionu oraz typu realizowanego projektu. Ogłoszenia pierwszych naborów wniosków w ramach programów operacyjnych wdrażanych na poziomie regionalnym należy spodziewać się nie wcześniej niż w IV kwartale 2007 r.

Ze względu na przedłużający się okres kształtowania ostatecznych wersji dokumentów programowych, przedsiębiorcy muszą się jednak liczyć z możliwością pozyskania informacji, które obecnie pozostają na wysokim poziomie ogólności.

(EM)