Ministerstwo Finansów opracowało specjalne rozporządzenie, dzięki któremu podatnicy mogą odzyskać ulgę meldunkową, jeśli spełniali warunki do jej skorzystania.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do ulgi meldunkowej (rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw) podatnicy, którzy stracili ulgę meldunkową i nie złożyli w terminie 14 dni od dnia sprzedaży nieruchomości oświadczenia w urzędzie skarbowym, że przysługuje im prawo do tego zwolnienia podatkowego, będą mogli złożyć ten dokument do 30 kwietnia 2008 r. Natomiast podatnikom, którzy uzyskali przychody ze sprzedaży nieruchomości w 2008 roku termin na złożenie oświadczenia zostaje przedłużony do 30 kwietnia 2009 r.

Zasady z ustawy

Przypomnijmy, że wolne od PIT są przychody ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli podatnik był zameldowany w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz w terminie 14 dni od dnia odpłatnego zbycia, złoży oświadczenie w urzędzie skarbowym o okresie zameldowania. Minister finansów wydał 19 lutego 2008 r. interpretację ogólną, wskazującą, że 12-miesięczny okres zameldowania liczy się wstecz od momentu sprzedaży.

Przed wydaniem interpretacji ogólnej, tj. w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 19 lutego 2008 r., podatnicy mogli znaleźć się w sytuacji, że nie złożyli w terminie ustawowym oświadczeń, pomimo że spełniali warunek do zwolnienia. Dlatego też MF wydłuża teraz te terminy, przywracając podatnikom ulgę.

Złożenie korekty

W związku z ministerialnym rozporządzeniem podatnicy, którzy sprzedali w 2007 roku nieruchomość i nie złożyli oświadczenia o prawie do ulgi meldunkowej (a spełniali wszystkie ustawowe warunki do korzystania z niej), powinni złożyć je najpóźniej 30 kwietnia 2008 r. W przypadku podatników, którzy sprzedali nieruchomość w 2008 roku, termin na złożenie tego dokumentu upłynie 30 kwietnia 2009 r.

W konsekwencji podatnicy, którzy nie złożyli oświadczenia i rozliczyli PIT ze sprzedaży nieruchomości, w rocznym zeznaniu powinni jak najszybciej napisać stosowne oświadczenie oraz jeszcze raz wypełnić zeznanie podatkowe, bez wykazanego podatku ze sprzedaży nieruchomości. Do obu tych dokumentów, które trzeba złożyć w urzędzie skarbowym, trzeba dołączyć jeszcze jedno pismo - uzasadnienie przyczyn korekty. Wystarczy, że odręcznie napiszemy, dlaczego składamy korektę. Ważne, aby również na tym piśmie - podobnie jak na oświadczeniu o uldze - znalazły się takie informacje, jak: imię, nazwisko i NIP podatnika, a także jego podpis. Podatnik, który zapłacił już podatek od sprzedaży nieruchomości, dodatkowo powinien złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty i jej zwrot.

JAK TO ZROBIĆ...

Złożenie oświadczenia o uldze meldunkowej

PROBLEM: Podatniczka w 2007 roku sprzedała mieszkanie. Mogła skorzystać z ulgi meldunkowej, bo od urodzenia była zameldowana w tym mieszkaniu. Jednak urząd skarbowy odmówił jej prawa do tej ulgi, więc złożyła PIT, wykazując w nim podatek od tej transakcji. Teraz chce złożyć oświadczenie o prawie do ulgi meldunkowej. Czy przygotowano do tego specjalny wzór?

ROZWIĄZANIE: Podatnik, który chce skorzystać z ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości, musi złożyć oświadczenie, że spełnia warunki do tego zwolnienia. Termin ustawowy na dopełnienie tego obowiązku to 14 dni od momentu sprzedaży. Termin ten został jednak przedłużony. Resort finansów nie opracował specjalnego wzoru takiego oświadczenia. Wystarczy więc, że podatnik napisze samodzielnie takie oświadczenie, że spełnia warunki do skorzystania z tej ulgi, bo był zameldowany w sprzedawanej nieruchomości przez dany okres. Warto do takiego oświadczenia dołączyć np. zaświadczenie z urzędu gminy, kiedy podatnik zameldował się w danej nieruchomości.

Podstawa prawna

• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).