ZMIANA PRAWA

Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt przewiduje dokonanie zmian w art. 17 ust. l pkt 39 tej ustawy. Wymieniono w nim organizacje, których dochody w części przeznaczonej na cele statutowe - z wyłączeniem działalności gospodarczej - są zwolnione z podatku dochodowego. W obecnym brzmieniu przepis ten dotyczy związków zawodowych, organizacji pracodawców, partii politycznych, społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz izb rolniczych - działających na podstawie odrębnych ustaw.

Posłowie w przygotowanym projekcie proponują, żeby objąć zwolnieniem podatkowym również izby gospodarcze, które działają na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. Są one bowiem organizacjami o charakterze bardzo zbliżonym do wymienionych w obowiązującej aktualnie ustawie - podkreślają autorzy projektu.

Jak poinformowano Gazetę Prawną w Krajowej Izbie Gospodarczej, KIG uważa, że obecny przepis stanowi swoistego rodzaju dyskryminację izb gospodarczych, działających na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, w stosunku do innych organizacji społecznych o podobnym charakterze. Opodatkowanie dochodu w części przeznaczonej na cele statutowe skutkować może znacznym ograniczeniem działalności wielu izb gospodarczych. Wśród 143 członków KIG jest 121 izb gospodarczych.

Działają również izby nie- zrzeszone w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Ponieważ rozwiązania proponowane w poselskim projekcie nowelizacji ustawy są korzystne dla określonej grupy podatników, zatem zmiany mogą być dokonane w trakcie roku podatkowego. Projekt przewiduje więc, że nowelizacja wejdzie w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

Ważne!

Nie można wykluczyć, że opodatkowanie dochodu w części przeznaczonej na cele statutowe może przyczyniać się do ograniczenia działalności wielu izb gospodarczych

Więcej: www.sejm.gov.pl