Uchwalona przez parlament nowelizacja nie zawiera przepisu przejściowego, który wskazywałby, że podwyższony limit amortyzacji – z 20 tys. euro do 150 tys. zł – ma zastosowanie tylko do samochodów osobowych przyjętych do używania po 31 grudnia 2018 r. Powstaje pytanie, czy dotychczasowi właściciele aktualnie amortyzowanych aut też zyskają na tej zmianie.
Od 2019 r., wskutek nowelizacji z 23 października 2018 r. ustaw o PIT i CIT, do kosztów uzyskania przychodów nie będą zaliczane odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:
a) 225 tys. zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z 11 stycz nia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. poz. 317 i 1356),
b) 150 tys. zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.
Reklama
Ustawa nowelizująca nie zawiera przepisu przejściowego, który wskazywałby, że podwyższony limit amortyzacji ma zastosowanie tylko do samochodów osobowych przyjętych do używania po 31 grudnia 2018 r. W konsekwencji należałoby przyjąć, że podatnicy, którzy aktualnie zaliczają do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne tylko w części, z uwagi na obowiązujący do końca tego roku limit 20 tys. euro, mają prawo od 2019 r. podwyższyć kwotę odpisów stanowiącą koszt podatkowy, ustaloną na nowo w odniesieniu do proporcji wartości początkowej nabytego samochodu i kwoty 150 tys. zł.
Powstaje jednak pytanie, czy na pewno taki zamysł przyświecał ustawodawcy oraz jakiej wykładni przepisów będą dokonywały w tym zakresie w przyszłości ograny podatkowe.
Dla odmiany w zakresie zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów po sprzedaży drogiego samochodu osobowego ustawodawca podszedł do tematu bardziej szczegółowo. Przewidział bowiem przepis intertemporalny, wskazując w art. 9 ustawy nowelizującej, że nowe zasady ustalania dochodu podatkowego ze sprzedaży samochodu stosuje się do samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po 31 grudnia 2018 r.
Od redakcji: w tej sprawie zadaliśmy pytanie Ministerstwu Finansów. O odpowiedzi poinformujemy.
Etap legislacyjny
Nowelizacja z 23 października 2018 r. ustaw o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw – czeka na podpis prezydenta