Zgodnie z art. 13 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, z kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. W konsekwencji, przychody samodzielnie działających menedżerów są opodatkowane podatkiem według skali (czyli nawet 40-proc. stawką), a jednocześnie koszty ich działalności są ustalane w sposób ryczałtowy.

Rozwiązaniem pozwalającym uniknąć zbyt wysokich obciążeń podatkowych dochodów menedżerów może być założenie spółki osobowej tzw. spółki menedżerskiej. W ramach tego rodzaju spółki menedżer działający jako jej wspólnik, na mocy zawartych przez taką spółkę umów o zarządzanie, może wykonywać czynności zarządzania na rzecz konkretnych podmiotów. W efekcie menedżer byłby uprawniony do opodatkowania przysługującego mu dochodu z tytułu udziału w spółce menedżerskiej jako dochodu z działalności, tj. stawką w wysokości 19 proc.

Co jest istotne, możliwość zastosowania spółki menedżerskiej do obniżenia wysokości opodatkowania jest potwierdzana przez organy podatkowe. W interpretacji naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 26 czerwca 2007 r. (nr RO-XV/PDOF-209/210/JB/07) uznano możliwość zastosowania 19-proc. stawki liniowej w przypadku menedżera będącego wspólnikiem spółki menedżerskiej, mającej podpisaną umowę o zarządzanie ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której ten menedżer był członkiem zarządu oraz udziałowcem. W takim przypadku - zgodnie z postanowieniem organu podatkowego - należy stwierdzić, że przychody otrzymywane przez spółkę jawną z tytułu świadczenia usług zarządzania dla innych podmiotów gospodarczych, w tym przypadku spółki, nie będą efektem czynności wykonywanych wyłącznie przez podatnika, lecz stanowić będą również efekt działań pozostałych wspólników spółki jawnej. Podstawą dokonywania wypłat przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz spółki jawnej nie będzie osobiste i samodzielne wykonywanie przez podatnika usług zarządzania. Tym samym przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia usług zarządzania na podstawie umowy zawartej między spółką jawną a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Co więcej, w opinii naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku posiadanie przez menedżera udziałów w spółce zarządzanej nie stoi na przeszkodzie uznania przychodu uzyskanego w spółce menedżerskiej za przychody z działalności gospodarczej opodatkowane 19-proc. stawką podatku dochodowego. Prawidłowość zastosowania 19-proc. liniowej stawki do dochodów uzyskiwanych z tytułu udziału w spółce menedżerskiej potwierdził również m.in. naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady w interpretacji z 8 stycznia 2007 r. (nr DG/415-87/06).

Należy spodziewać się rosnącego zainteresowania menedżerów możliwością wykorzystania spółki menedżerskiej do obniżenia ich obciążeń podatkowych, zwłaszcza w przypadku potwierdzonej przez naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku możliwości łączenia działalności w spółce menedżerskiej z pełnieniem funkcji członka zarządu w spółce zarządzanej.

TOMASZ RYSIAK

prawnik z kancelarii Magnusson

(EM)