Zapisy dotyczą przede wszystkim gruntów, na których znajdują się urządzenia do przesyłu lub dystrybucji m.in. płynów, gazów i prądu.

Już w styczniu zaczną obowiązywać zapisy ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Nowelizacja wprowadza zmiany aż w trzech aktach, co ma zapewnić kompleksową regulację zagadnienia oraz wyeliminować wątpliwości interpretacyjne.

Zgodnie z wolą ustawodawcy przedsiębiorcy, którzy korzystają z nieruchomości, których nie są właścicielami, posiadaczami czy użytkownikami wieczystymi, nie będą uznawani za podmioty zajmujące grunty na prowadzenie działalności gospodarczej. Ma to uchronić przedsiębiorców przed nadmiernymi kosztami związanymi z posiadaniem infrastruktury liniowej.

We wszystkich trzech ustawach wprowadzona została ta sama zasada.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że dotychczasowy „bak jednoznacznych przepisów odnoszących się do sposobu opodatkowania gruntów prowadzi do rozbieżności w stosowaniu tych przepisów przez organy podatkowe (wójt, burmistrz, prezydent miasta), do licznych sporów podatników, przedsiębiorców z organami podatkowymi, a w efekcie do odmiennego opodatkowania tych gruntów w zależności od ich położenia (przykładowo grunty leśne pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w jednej gminie są opodatkowane podatkiem leśnym, a w innej podatkiem od nieruchomości według stawki najwyższej związanej z działalnością gospodarczą)”. Takie z kolei zdarzenia były niesprawiedliwe i nielogiczne.

Ponadto zaczęła kształtować się linia orzecznicza sądów administracyjnych, z której wynikało, że „grunty, na których posadowiona została ww. infrastruktura, powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości w wysokości przewidzianej dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Ustawodawcy zależało, by „posadowienie tego typu infrastruktury na gruntach osób trzecich, z których przedsiębiorstwo będące właścicielem tej infrastruktury korzysta w sposób ograniczony (na podstawie służebności przesyłu, innej umowy lub bezumownie), nie skutkowało zmianą sposobu opodatkowania tych gruntów”.