JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Czy darowizna na rzecz podatniczki w kwocie 13 350 zł dokonana przez organizację pożytku publicznego na sfinansowanie protezy nogi lewej amputowanej w wyniku procesu nowotworowego podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z tego sformułowania bezspornie wynika element wystąpienia po stronie obdarowanego przysporzenia pod tytułem darmym, po stronie darczyńcy natomiast okoliczność uszczuplenia własnego majątku na rzecz drugiej ze stron umowy. Może ono polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszania jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego do zwiększania aktywów lub zmniejszania pasywów. Darowiznę może zatem m.in. stanowić nieodpłatne przeniesienie własności, wierzytelności lub innego prawa zbywalnego, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, zwolnienie obdarowanego z długu.

W związku z przytoczoną definicją nie ma podstaw, aby uznać fundację za stronę umowy darowizny, na mocy której instytucja ta przekazała na rzecz podatniczki część swego majątku, to jest kwotę pieniężną w wysokości 13 350 zł. Analiza akt sprawy wskazuje bowiem, że środki pieniężne wpływające na subkonto podatniczki, wyodrębnione w ramach rachunku fundacji, są gromadzone na konkretny cel. Nie stanowią one składnika majątku fundacji. W związku z tym przy ich przekazaniu fundacja nie występuje w charakterze darczyńcy, gdyż nie wykonuje świadczenia kosztem swego majątku.

Z tych względów źródłem refundowania kosztów zakupu protezy nie były środki finansowe przekazane przez fundację na rzecz podatnika w drodze darowizny. Tym samym fundacja nie jest stroną zdarzenia prawnego wymienionego w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, chyba że zrealizowany zostanie pkt 6 uchwały fundacji: fundacja w miarę swoich możliwości może zasilać subkonto.

Darczyńcami są natomiast osoby, które dokonały poszczególnych wpłat na przedmiotowe konto. Jeśli kwota podarowana przez określoną osobę nie przekracza kwoty wolnej od podatku (w rozmiarze uzależnionym od zaliczenia obdarowanego do właściwej grupy podatkowej), to tego rodzaju przysporzenia majątkowe są zwolnione z opodatkowania.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z 7 stycznia 2008 r. (nr PO/436/02/0003/07).

Ewa Matyszewska