Ministerstwo Finansów skomentowało nasze wczorajsze publikacje: „Szantaż. Nowa broń fiskusa” oraz „Fiskus stawia podatnikom twarde ultimatum”.
Napisaliśmy o projekcie nowelizacji ustawy o KAS, który ma uniemożliwić cofnięcie skutków kontroli celno-skarbowych. Jeśli zmiana wejdzie w życie, to kontrolowany podatnik będzie miał do wyboru: czy skorygować deklarację i zapłacić podatek (odcinając sobie tym samym drogę do sądu), czy niczego nie poprawiać i wejść w spór z fiskusem.
Dziś jest inaczej; podatnik może najpierw zgodzić się z wynikiem kontroli (składając pokontrolną korektę i wpłacając należność), a potem go zakwestionować, składając ponowną korektę i żądając zwrotu nadpłaty. Jeśli wygra w sądzie, dostaje zwrot z odsetkami.
Ministerstwo nie prostuje naszych informacji. Wyjaśnia natomiast w komentarzu, jaka jest intencja tej zmiany.
Komentarz Ministerstwa Finansów
Nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nie odbierze podatnikom prawa do złożenia korekty deklaracji, ani nie pozbawi ich pozytywnych skutków takiego działania. Nadal będzie można złożyć korektę uprzednio złożonej deklaracji podatkowej w terminie 14 dni od rozpoczęcia kontroli celno-skarbowej (w zakresie którego ta kontrola dotyczy), jak również w ciągu 14 dni po jej zakończeniu. Celem nowelizacji jest wyeliminowanie takich sytuacji, w których uprawnienie do złożenia korekty deklaracji jest wykorzystywane w celu obejścia przepisów prawa. Precyzując dotyczy to tylko sytuacji, gdy po zakończeniu działań kontrolnych podatnik składał ponowną korektę deklaracji, anulując dotychczasowe ustalenia tej kontroli. Jedynym powodem złożenia korekty był zamiar cofnięcia skutków kontroli. Nie przemawiały za tym żadne nowe okoliczności ani nowe dowody. Takie próby obejścia prawa były podejmowane w nielicznych przypadkach, nie mówimy więc o masowym zjawisku ani o dużej grupie podmiotów, których ta zmiana będzie dotyczyć. Wśród podmiotów, które próbują działać w ten sposób, przeważają duże firmy, u których w wyniku kontroli stwierdzono poważne nieprawidłowości, czyli mówimy tu o wielomilionowych ustaleniach. Zaznaczam, że nie widzimy potrzeby wdrożenia analogicznego rozwiązania w przypadku korekt składanych po przeprowadzeniu kontroli podatkowych i nie prowadzimy w tym kierunku żadnych prac legislacyjnych.
Zgodnie z przepisami ustawy o KAS po złożeniu przez podatnika ponownej korekty w związku z kontrolą celno-skarbową, urząd celno-skarbowy nie ma możliwości wszczęcia postępowania podatkowego.
Zwracam również uwagę, że w projekcie nowelizacji wprowadzona jest, korzystna dla podatników, możliwość ponownego skorygowania deklaracji złożonej po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, gdy wydano orzeczenie, które ma wpływ na ustalenia kontroli celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli lub gdy ustalenia kontroli celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli były oparte na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej