Prawo do ulgi prorodzinnej powinni zachować rodzice dzieci studiujących na uczelni zagranicznej, która zawarła porozumienie z uczelnią polską w zakresie przenoszenia osiągnięć.
ANALIZA
W przypadku dzieci pełnoletnich do ukończenia 25 lat ulga rodzinna obejmuje wyłącznie dzieci uczące się w szkołach, o których mowa w polskich przepisach o systemie oświaty lub ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Według resortu finansów regulacja ta odnosi się wyłącznie do szkół prowadzonych na podstawie powyższych ustaw, zatem w obecnym stanie prawnym kształcenie dzieci za granicą pozbawia rodziców prawa do ulgi.
Eksperci podatkowi wskazują jednak, że w niektórych przypadkach prawo do ulgi nie zostanie wyłączone. Dotyczy to sytuacji, gdy student został skierowany przez polską uczelnię na uczelnię zagraniczną w celu odbycia części studiów, o czym Gazeta Prawna już informowała. Podstawą do skorzystania z ulgi może być również art. 165 ustawy o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z tym przepisem organizacja i tok studiów uwzględniają przenoszenie i uznawanie wyników osiąganych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami syste- mu przenoszenia osiągnięć (punkty ECTS).
W ocenie eksperta podatkowego, dr. Krzysztofa Biernackiego z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, szerokie odwołanie się ustawodawcy do tych szkół wyższych, o których mowa w przepisach ustawy o szkolnictwie wyższym, obejmować powinno również szkoły zagraniczne w rozumieniu art. 165 tej ustawy.
- Wniosek taki nasuwa się ze stosowania wykładni językowej, która ma pierwszeństwo w prawie podatkowym. Oznacza to, że organy podatkowe już teraz nie mają podstaw do kwestionowania prawa do ulgi rodziców takich dzieci - twierdzi ekspert. Nasz rozmówca podkreśla jednak, że prawo do odliczenia dają tylko studia odbywane na uczelni zagranicznej, która ma zawarte porozumienie o realizacji programu kształcenia z uczelnią krajową.
- Po odbyciu takich studiów zagranicznych student otrzymuje tzw. punkty ECTS, które stanowią podstawę do zaliczenia przedmiotu na uczelni macierzystej. Na gruncie podatkowym są one natomiast potwierdzeniem odbywania studiów na uczelni uprawniającej do skorzystania z ulgi - wyjaśnia Krzysztof Biernacki.
Anna Misiak, doradca ds. PIT i ZUS w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, wskazuje, że sformułowanie szkoły, o których mowa w świetle art. 165 ustawy o szkolnictwie wyższym, może skutkować wątpliwościami, czy nie dotyczy ono po prostu wszystkich wymienionych w ustawie szkół czy uczelni, nie tylko tych, które funkcjonują na jej podstawie. Zwraca jednak uwagę, że należy pamiętać, że przepis ten zawiera wytyczne dla polskich uczelni, a nie dla zagranicznych szkół.
- To polskie szkoły powinny przy organizacji studiów uwzględniać przenoszenie i uznawanie wyników osiąganych przez studenta w innej uczelni, w tym w szkole zagranicznej - podkreśla Anna Misiak. Zdaniem naszej rozmówczyni zasada ta, jak i inna określona w art. 171 ustawy o szkolnictwie wyższym, uprawniająca studenta do przeniesienia się z innej uczelni, w tym zagranicznej do uczelni polskiej, może być dodatkowym argumentem za doprecyzowaniem przepisów regulujących ulgę rodzinną i objęciem nią również dzieci studiujących na zagranicznych uczelniach.
- Ustawodawca, regulując zasady działania szkół wyższych w Polsce, odniósł się także do studiowania na uczelniach zagranicznych i wskazał szkołom polskim zasady działania, w tym przenoszenia osiągnięć studenta z zagranicy. Kształcenie nie ogranicza się zatem wyłącznie do polskich uczelni - podkreśla Anna Misiak.
CZYM JEST SYSTEM ECTS
ECTS (Europejski System Punktów Kredytowych) - to system umożliwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta na uczelni zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą.