Działalność sezonowa to taki sam biznes, jak firma prowadzona całorocznie. Takie same są zasady zakładania działalności okresowej oraz jej rozliczania, m.in. pod względem podatkowym. Podobnie jest z kontrolami organów podatkowych. Sprawdzają one działalność sezonową, zwłaszcza pod kątem właściwej ewidencji obrotów, bo w tym zakresie najczęściej dochodzi do nieprawidłowości.

Hasło: kasa fiskalna

Najczęstszym nadużyciem ze strony podatników prowadzących działalność sezonową jest nieinstalowanie kas fiskalnych. Trudno się więc dziwić, że to główny obszar zainteresowania organów podatkowych. Początek maja to zazwyczaj inauguracja letniego sezonu handlowego. Wtedy też urzędy kontroli skarbowej wzmagają swoje czynności kontrolne. Często przeprowadzają akcje pod hasłem: kasa fiskalna.

Sprzedawcy sezonowi są podatnikami podlegającymi tym samym obowiązkom podatkowym, co każdy inny przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą. Jedynym kryterium zwalniającym z obowiązku ewidencjonowania przychodów za pomocą kas fiskalnych jest obrót. Jest to kwota 40 tys. zł dla podatników prowadzących działalność w poprzednich latach i 20 tys. zł dla podatników rozpoczynających działalność. Trzeba też wiedzieć, że kontrole kas fiskalnych przeprowadzane są często równolegle z kontrolami podatkowymi.

Poza błędami przy ewidencji obrotu na kasie fiskalnej kontrole organów podatkowych najczęściej wykazują następujące nieprawidłowości: prowadzenie działalności niezarejestrowanej, sprzedaż poza ewidencją, brak nadzoru, brak kasy rejestrującej mimo obowiązku jej posiadania, brak stosownych wpisów w książce kasy lub brak tej książki w miejscu lokalizacji kasy, brak kasy rejestrującej w punkcie sprzedaży mimo jej posiadania przez podatnika.

Dostęp do informacji

Okres lata sprzyja wykroczeniom skarbowym. W tym czasie handlowcy otwierają swoje stoiska sezonowe w miejscowościach wypoczynkowych i liczą na to, że jako podatnicy nieznani na tym terenie mogą sobie pozwolić na bezkarność. Podatnik, który zamierza prowadzić biznes tylko latem, nie może zakładać, że kontrola go ominie. Zdarza się nawet, że inspektorzy prowadzą kontrole także w godzinach wieczornych czy nocnych. Najczęściej kontrolowane miejsca to: place targowe, bazary, deptaki oraz miejsca o dużym ruchu turystycznym (np. przy zbiornikach wodnych, zabytkach itp.).

Obecnie służby skarbowe mają dużo łatwiejszy dostęp do informacji o podatniku i ustalenie obowiązku posiadania kasy fiskalnej zajmuje kilka minut. Dla większej skuteczności przeprowadzanych akcji inspektorzy kontroli skarbowej wspomagani są zarówno przez skarbowe służby mundurowe, jak i Policję, straż miejską, Straż Graniczną, funkcjonariuszy służb celnych.

Z danych UKS wynika, że akcje dotyczące kas fiskalnych są częściej podejmowane w sezonie letnim, ale kontrole tego typu prowadzone są przez cały rok w całej Polsce.

JAK TO ZROBIĆ...

Czynności urzędu kontroli skarbowej po wykryciu nieprawidłowości

PROBLEM: Podatnik drugi rok z rzędu w okresie od czerwca do października będzie prowadził nad morzem sezonowy punkt gastronomiczny. W ubiegłym roku urząd kontroli skarbowej wykrył u niego nieprawidłowości w ewidencji obrotu przy użyciu kasy fiskalnej. Jakie czynności podejmie UKS, gdy błędy zostaną wykryte również w tym roku?

ROZWIĄZANIE: Po wykryciu nieprawidłowości UKS rozpocznie postępowanie karne skarbowe, a w niektórych przypadkach postępowanie kontrolne. W przypadku ujawnienia przez kontrolujących nieewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, które wypełnia znamiona wykroczenia skarbowego, wszczęte zostaje postępowanie mandatowe i wręczenie mandatu karnego. W ubiegłym roku wysokość mandatu określana była w granicach od 100 zł do 1872 zł. W sytuacji kilkakrotnego stwierdzenia, że w danym punkcie sprzedaż nie jest ewidencjonowana na kasie fiskalnej sprawę kończy się sporządzeniem wniosku o przeprowadzenie postępowania kontrolnego. Gdy podatnik odmówi przyjęcia mandatu, sporządzany jest (i realizowany) wniosek o wszczęcie dochodzenia karnego skarbowego - finalnie kierowany jest akt oskarżenia do sądu.