ELŻBIETA LIWANOWSKA

doradca podatkowy, Tarwid, Liwanowska, Mazur i Partnerzy

Tak

Nabywca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego, gdy nieruchomość związana jest z prowadzoną przez niego z działalnością.

W przypadku gdy do ceny nieruchomości doliczony został przez sprzedającego VAT, nabywca ma możliwość (o ile nieruchomość związana jest z prowadzoną przez niego z działalnością dającą prawo do odliczenia podatku naliczonego) odliczenia podatku naliczonego. W przypadku zaistnienia w rozliczeniu (miesięcznym lub kwartalnym - w zależności od przyjętego sposobu rozliczenia) nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, podatnik ma prawo do uwzględnienia podatku naliczonego związanego z zakupem nieruchomości przy obliczeniu przysługującej do zwrotu kwoty różnicy podatku.

Wskazać również należy - że w przypadku gdy zakupiona przez podatnika nieruchomość związana jest jednocześnie z czynnościami, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, jak i czynnościami, w stosunku do których prawo takie nie przysługuje - kwotę podatku naliczonego podlegającą odliczeniu (uwzględnianą do celów obliczenia kwoty zwrotu różnicy podatku) oblicza się przy zastosowaniu tzw. proporcji. Częściowe (proporcjonalne) odliczenie podatku naliczonego wiąże się ponadto z obowiązkiem dokonywania - zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - korekty odliczonego podatku naliczonego przez okres dziesięciu lat. Pierwszej korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty (rok, w którym nieruchomość została oddana do użytkowania).

(SVB)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 86 ust. 1 oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).