Przedstawiamy dalszy ciąg komentarza do przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: ustawa o PIT), które określają zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
W części tej w pierwszej kolejności skomentowane zostaną regulacje art. 22h ustawy o PIT, tj. przepisy określające okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Wiele komentowanych artykułów (tj. art. 22i‒22m ustawy o PIT) określa metody amortyzacji oraz minimalne okresy amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Kolejny z omawianych przepisów (tj. art. 22n ustawy o PIT) określa obowiązek i zasady prowadzenia przez podatników ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ostatni zaś (tj. art. 22o ustawy o PIT) niezrealizowane dotychczas upoważnienie do określenia przepisów wykonawczych.
Szczególną uwagę zwrócić należy na komentarz do przepisów określających metody amortyzacji oraz minimalne okresy amortyzacji środków trwałych. To bowiem właśnie stosowanie tych przepisów sprawia podatnikom oraz osobom ich rozliczającym najwięcej problemów. Należy bowiem zauważyć, że nie wszystkie metody amortyzacji dostępne są dla wszystkich podatników oraz środków trwałych, a w konsekwencji najczęściej wybór metody amortyzacji musi poprzedzić ustalenie dostępnych w danym przypadku metod amortyzacji.
Reklama
We wskazanej grupie przepisów znaleźć można również przepisy o amortyzacji jednorazowej środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 10 tys. zł (zob. art. 22k ust. 7‒21 ustawy o PIT), czyli przepisy pozwalające na najszybszą amortyzację środków trwałych. Ograniczony zakres stosowania tych przepisów powoduje, że często pojawiają się wątpliwości co do możliwości lub sposobu dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
W tygodniku Podatki i Księgowość komentowaliśmy m.in. ustawy:
 • z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
 • z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • z 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
 • z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
 • z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 • z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 • z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Komentowaliśmy też m.in. rozporządzenia:
 • z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
 • z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
 • z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
 • z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
 • z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
 • z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej