Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem zwolnionych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Oznacza to, że dochody uzyskiwane przez emerytów są również opodatkowane PIT. W tym jednak przypadku rozliczenia rocznego za nich dokonuje organ rentowy na druku PIT-40A.

Rozliczenie przez ZUS

Organy rentowe są obowiązane, w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych oraz urzędowi skarbowemu. Emeryci nie muszą więc rozliczać się z uzyskanych kwot od organu rentowego, np. ZUS. Jednak w przypadku, gdy emeryt chce skorzystać z ulgi na internet, musi złożyć oddzielne zeznanie roczne, którego podstawę rozliczenia będzie stanowił PIT-40A. Odliczenie przysługuje w zeznaniu składanym na druku PIT-37 od dochodu, który wynika z otrzymanego PIT-40A. W przypadku gdy emeryt uzyskiwał oprócz emerytury jeszcze inne dochody, np. z działalności gospodarczej, będzie musiał złożyć zeznanie rocz-ne na druku PIT-36. W tym zeznaniu odliczenie wydatków na internet nastąpi od sumy dochodów z emerytury i działalności gospodarczej.

Warunki odliczenia

Ulga na internet przysługuje pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, wysokość odliczenia jest limitowana i nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Po drugie, można odliczyć wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania. Musi być więc na fakturze potwierdzającej wydatek wyszczególniony adres zamieszkania podatnika, a nie adres innej osoby.

Konieczna faktura

Należy też pamiętać, że wysokość wydatków na internet dokumentuje się fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Podatnicy, czyli dostarczyciele usługi dostępu do internetu, są obowiązani wystawić fakturę VAT stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Przy czym na takiej fakturze nie jest potrzebny NIP i podpis emeryta, który otrzymał fakturę VAT. Bez tych dwóch elementów będzie ona i tak uprawniała do skorzystania z ulgi na internet.

760 złotych można odliczyć w ramach ulgi na internet

BOGDAN ŚWIĄDER

bogdan.swiader@infor.pl