Przeniesienie całego majątku spółki cypryjskiej na spółkę polską oznacza, że wstępuje ona we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej – orzekł WSA w Warszawie
Sprawa dotyczyła polskiej spółki, która rozważa restrukturyzację w ramach grupy kapitałowej. Plan jest taki, że skonsoliduje ona swoją działalność ze spółką cypryjską, wskutek czego zagraniczna firma (spółka przejmowana) przeniesie cały swój majątek na polski podmiot (spółkę przejmującą). Byłoby to połączenie przez przejęcie, przewidziane w kodeksie spółek handlowych.
Spółka zaznaczyła, że transakcja będzie przeprowadzona wyłącznie z przesłanek ekonomicznych. Jej celem jest bowiem uproszczenie struktury grupy kapitałowej i zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania.
Spółka uważała, że w związku z połączeniem transgranicznym dojdzie do sukcesji generalnej, a więc wstąpienia w prawa i obowiązki spółki cypryjskiej, zgodnie z art. 93 par. 1 pkt 1 ordynacji podatkowej. W świetle tego przepisu osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób. Zasadę tę stosuje się też przy połączeniu przez przejęcie.
Prawo powinno ułatwiać konsolidację spółek w krajach unijnych
Spółka uważała, że przepisami prawa podatkowego, o których mowa w art. 93 par. 1 pkt 1 ordynacji, są nie tylko polskie ustawy podatkowe, ale i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne dotyczące podatków.
Ponadto – dodała – art. 93 ordynacji nie wskazuje, że chodzi jedynie o połączenia podmiotów mających siedzibę w Polsce. Sukcesja generalna obejmuje więc także połączenia transgraniczne – argumentowała spółka.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że przepisu o sukcesji nie można stosować do przejęcia praw i obowiązków spółki cypryjskiej, bo te zostały ukształtowane przepisami prawa cypryjskiego.
Z taką interpretacją nie zgodził się WSA w Warszawie. Orzekł, że art. 93 ordynacji dotyczy sukcesji nie tylko między podmiotami prawa polskiego, ale również z państw UE. Sędzia Artur Kot nawiązał do preambuły dyrektywy Rady 2011/96, z której wynika, że celem jest konsolidacja spółek z UE.
– Organy podatkowe nie wskazały przepisów krajowych, cypryjskich ani unijnych, które ograniczałyby sukcesję praw i obowiązków między przejmowanymi podmiotami z państw UE – dodał sędzia Kot.
Nawiązał też do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 lutego 2014 r. (sygn. akt II FSK 536/12) i z 26 marca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1675/11). Sąd kasacyjny stwierdził w nich, że przepisy ordynacji o sukcesji generalnej nie zawierają żadnego ograniczenia, które wskazywałoby, że należy je stosować tylko do podatników z siedzibą na terenie Polski.
Orzekł, że pojęcie „innej osoby prawnej (osób prawnych)” nie powinno być ograniczane tylko do podmiotów przejmowanych, których ustrój regulują wyłącznie przepisy polskiego prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego itp. Gdyby taki był cel ustawodawcy, to musiałoby się to znaleźć w treści przepisu – stwierdził NSA.
Wyrok WSA jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 8 sierpnia 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3066/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia