W ostatnim dniu marca zakończy działalność Komitet Standardów Rachunkowości trzeciej kadencji, na posiedzeniu którego została przeprowadzona debata na temat zmian w ustawie o rachunkowości. Profesor Gertruda Świderska, przewodnicząca Komitetu twierdzi, że gruntowna przebudowa ustawy o rachunkowości powinna iść w kierunku uwzględnienia zmian zachodzących w regulacjach ponadnarodowych - dyrektywach i rozporządzeniach unijnych oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości/Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF), a także objęcia nowych nieznanych wcześniej transakcji i postępu technik informatycznych. Ponadto konieczne są uproszczenia w ewidencji i sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw.

- W małych firmach, gdzie biznesowo najważniejsze są podatki, ustawa w dotychczasowym kształcie jest postrzegana jako dodatkowe, niepotrzebne obciążenie, czego konsekwencją jest obserwowany w Polsce lobbing za zwolnieniem z prowadzenia ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych - zauważa nasza rozmówczyni.

Ekspert wyjaśnia, że dla potrzeb ustawy o rachunkowości należałoby podzielić jednostki na trzy grupy. Podmioty o szczególnej odpowiedzialności społecznej powinny być objęte obowiązkowo lub z wyboru regulacjami MSR/MSSF. Pożądana jest tu większa swoboda przy wyborze MSR/MSSF jako podstawy przygotowania sprawozdania finansowego. Należy to umożliwić wszystkim spółkom zainteresowanym pozyskiwaniem kapitału na rynku.

Duże podmioty (ze względu na skalę obrotów, sumę bilansową, wielkość zatrudnienia) nadal powinny stosować pełny zakres przepisów ustawy. Z kolei małym i średnim firmom trzeba zapewnić szereg zwolnień i uproszczeń (byłyby to podmioty nieobjęte obowiązkiem pełnego badania i publikacji sprawozdania finansowego). Według Gertrudy Świderskiej regulacje te powinny uwzględniać uproszczenia przewidywane w dyrektywach UE oraz stanowisko zawarte w rekomendacji Komisji Europejskiej. Tam, gdzie jest to możliwe, należy dążyć do zbliżenia rozwiązań księgowych z regulacjami podatkowymi.