Kto domaga się od pozostałych współwłaścicieli zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość, ten ma prawo zmniejszyć podstawę opodatkowania przy nieodpłatnym zniesieniu współwłasności – uznał NSA.Kto domaga się od pozostałych współwłaścicieli zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość, ten ma prawo zmniejszyć podstawę opodatkowania przy nieodpłatnym zniesieniu współwłasności – uznał NSA.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która wraz z mężem wybudowała dom na działce, która należała do małżeństwa i do dwóch innych osób. Postanowili oni znieść współwłasność i podzielić grunt na trzy części. Podatniczce i jej mężowi miała przypaść część zabudowana domem. Współwłasność miała być zniesiona nieodpłatnie, więc w grę wchodził podatek od spadków i darowizn.
Podatniczka chciała pomniejszyć podstawę opodatkowania o zwrot nakładów, które poniosła wraz z mężem na budowę domu.
Dyrektor izby skarbowej uznał, że to niemożliwe. Stwierdził, że skoro podatniczka miała prawo do wyłącznego korzystania z tej części nieruchomości, na której postawiła dom, to roszczenie o zwrot nakładów jej nie przysługuje.
WSA we Wrocławiu uchylił tę interpretację. Uznał, że dyrektor izby wykroczył poza zakres swoich kompetencji. Nie do niego należało stwierdzenie, czy roszczenie o zwrot nakładów było bezzasadne.
Fiskus przegrał również w sądzie kasacyjnym. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że gdyby przy ustalaniu podstawy opodatkowania trzeba było także uwzględniać zwiększenie wartości nieruchomości, spowodowane nakładami, to w efekcie podatniczka i jej mąż musieliby zapłacić podatek także od poniesionych nakładów.
– Podstawą opodatkowania nie byłaby więc czysta wartość, lecz powiększona kosztem majątku nabywców – stwierdził NSA. Orzekł więc, że roszczenie o zwrot nakładów na wspólną nieruchomość jest długiem, który pomniejsza podstawę opodatkowania daniną od spadków i darowizn.
Sąd kasacyjny podkreślił, że roszczenie o zwrot nakładów powinno być skonkretyzowane i uwzględniać ewentualne korzyści uzyskane przez nabywcę z wyłącznego korzystania z nieruchomości.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 19 czerwca 2018 r., sygn. akt II FSK 1614/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia