• Ministerstwo Finansów podsumowało rozliczenie roczne PIT i CIT za 2006 rok
  • Wzrosła liczba podatników obu podatków oraz wysokość wpływów budżetowych
  • Spadła natomiast prawie o połowę liczba osób korzystających z ulg podatkowych
Ministerstwo Finansów właśnie opublikowało dane z rozliczenia rocznego za 2006 rok dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W obu podatkach wzrosła liczba podatników, a także wpływy budżetowe z tych podatków. Podatników PIT w 2006 roku było o ponad 125 tys. więcej niż w roku 2005. Jeśli chodzi o podatników CIT, to ich grono powiększyło się o ponad 12 tys. Podatek należny z PIT za ubiegły rok był o ponad 7 mld zł wyższy niż w 2005 roku, a z CIT o ponad 1,6 mld zł.
Rośnie liczba osób zamożnych
Z analizy podsumowania rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że z roku na rok rośnie liczba osób bogatszych, czyli płacących PIT według 30- i 40-proc. stawki. Podatnicy, którzy w 2006 roku zapłacili 30-proc. PIT, stanowili 5,54 proc., czyli o 0,88 proc. więcej niż w roku 2005. Jeśli chodzi o stawkę 40--proc., w 2006 roku rozliczyło się według niej 1,12 proc. osób, co daje o 0,24 proc. więcej niż rok wcześniej.
Z ogólnej liczby 24 063 759 podatników opodatkowanych według skali podatkowej, 22 365 500 podatników, tj. 92,94 proc., uzyskało przychody ze źródeł podlegających opodatkowaniu i wykazało dochód. 1 436 331 podatników, tj. 5,97 proc., nie uzyskało przychodów ze źródeł podlegających opodatkowaniu, a skorzystało z możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem. 261 928 podatników, tj. 1,09 proc., uzyskało przychody ze źródeł podlegających opodatkowaniu, lecz wykazało dochód zerowy lub stratę.
Generalnie 63,73 proc. osób uzyskało dochody wyłącznie z jednego źródła, w tym: ze stosunku pracy, ze stosunku służbowego; emerytury; pozarolniczej działalności gospodarczej; działalności wykonywanej osobiście; z najmu lub dzierżawy; z praw majątkowych.
Ostatki ulg
W rozliczeniu rocznym za 2006 rok ulgi podatkowe odliczyło 6 282 750 podatników, tj. 26,40 proc. Jest to spadek o prawie połowę tylko w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2005 roku bowiem aż 44,89 proc. podatników korzystało z ulg podatkowych. Przeciętna kwota odliczona od dochodu w 2006 roku wyniosła 592 zł, a odliczona od podatku - 141 zł.
- Taka tendencja może być wynikiem topniejącej z roku na rok liczby ulg podatkowych - wskazywali w rozmowie z nami eksperci z poszczególnych izb skarbowych, z którymi dokonaliśmy wstępnego podsumowania akcji PIT za 2006 rok na początku sierpnia 2007 r.
W większości składanych zeznań podatnicy wykazywali nadpłatę podatku.
Potwierdzają to także dane opublikowane przez MF. Podatnicy musieli dopłacić fiskusowi 2 830 mln zł. Wypłaconych nadpłat było prawie dwa razy więcej - 4 091 mln zł.
Z nielicznych ulg, z których podatnicy mogli korzystać, największą popularnością cieszyła się ulga internetowa. Drugie miejsce zajęła ulga rehabilitacyjna. Trzecie - odliczenia związane z wydatkami mieszkaniowymi.
Dane resortu finansów wskazują, że z ulgi internetowej skorzystało 1 898 687 podatników (7,98 proc.), odliczając 1 080 420 tys. zł. Przeciętna odliczona kwota z tego tytułu wyniosła 569 zł (przy limicie 760 zł).
Jeśli chodzi o ulgę rehabilitacyjną, to skorzystało z niej 949 733 podatników (3,99 proc.), odliczając 2 022 529 tys. zł. Przeciętnie odliczona kwota przez podatnika to 2130 zł.
Potwierdziły się również nasze wcześniejsze informacje dotyczące przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Liczba osób, które przekazały tę darowiznę, po raz kolejny wzrosła. Podatnicy przekazali w rozliczeniu za 2006 rok 103 782 tys. zł potrzebującym, w 2005 roku było to 61 010 tys. zł, a w 2004 roku - 41 040 tys. zł.
Według pracowników izb skarbowych w rozliczeniu za 2007 rok liczba osób, które zdecydują się przekazać 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego, może osiągnąć rekordowy poziom. Wszystko dlatego, że w zeznaniu za 2007 rok po raz pierwszy przekazywaniem tej darowizny będą zajmowały się organy podatkowe. Podatnik w swoim zeznaniu wskaże jedynie organizację, której chce przekazać pieniądze.
Rozliczenia preferencyjne
Podatnicy w rozliczeniach podatkowych poza ulgami podatkowymi mogą skorzystać z pewnych preferencji. Są nimi: wspólne rozliczenie małżonków oraz rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci. Ten typ rozliczeń jest szczególnie korzystny dla osób o niskich dochodach, bo podatek jest wyliczany od połowy sumy dochodów męża i żony lub od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko.
Z danych ministerstwa wynika, że małżonkowie rzadziej rozliczają się wspólnie. Natomiast rośnie liczba zeznań osób samotnie wychowujących dzieci. Z możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków skorzystało 9 525 325 podatników (39,58 proc. ogółu podatników opodatkowanych według skali podatkowej), tj. o 1 116 489 podatników mniej niż za 2005 rok. Z ulgowego opodatkowania dochodów przysługującego osobom samotnie wychowującym dzieci skorzystało 555 421 podatników, tj. o 7008 osób więcej niż za 2005 rok.
Popularny liniowy PIT
Coraz większą popularnością cieszy się wśród podatników liniowa stawka PIT wynosząca 19 proc. W 2006 roku ten rodzaj opodatkowania z pozarolniczej działalności gospodarczej wybrało 328 047 podatników, podczas gdy w 2005 roku było ich 260 999, w 2004 roku - 200 168.
Co ważne, jeśli chodzi o dopłatę podatku i zwrot jego nadpłaty przy rozliczeniu liniowego PIT, widoczna była tendencja odwrotna niż w PIT opłacanym według skali podatkowej. Podatnicy musieli dopłacić fiskusowi 1 957 mln zł, a wykazali 463 mln zł podatku do zwrotu.
Warto jeszcze wspomnieć o podatnikach opłacających 19-proc. PIT od dochodów z kapitałów pieniężnych. W 2006 roku było ich 277 315 i wpłacili oni do kasy państwa 1 704 mln zł podatku.
Więcej podatników CIT
Nie tylko podatników PIT przybywa. Ta sama tendencja widoczna jest wśród przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy od osób prawnych. W 2006 roku CIT opłacało 276 169 podatników (w 2005 roku - 264 017), w tym przedsiębiorstwa stanowili 273 041 (98,87 proc.), a banki i pozostałe instytucje finansowe 3128 (1,13 proc.).
W ostatnich czterech latach ponaddwukrotnie wzrosła liczba podatkowych grup kapitałowych. W 2003 roku były zaledwie cztery, a w 2006 roku już 13.
Rosną także wpływy z tytułu CIT. Wzrost ten jest zauważalny od 2004 roku, kiedy to stawka CIT została obniżona do 19 proc. W latach wcześniejszych wynosiła 27, 28, 30, 34, 36 proc. Dla zobrazowania tej sytuacji wystarczy podać dane za 2004 i 2006 rok. CIT należny w 2006 roku wyniósł 22 194 638 tys. zł, natomiast w 2004 roku -16 915 457 tys. zł.
NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W DEKLARACJACH PIT
  • Nieprawidłowy NIP (płatnika zamiast podatnika),
  • błędy rachunkowe - nieprawidłowe zaokrąglanie kwot,
  • niepodpisanie deklaracji,
  • brak wymaganych załączników,
  • korzystanie z ulg bez przysługujących uprawnień.
EWA MATYSZEWSKA
DGP
Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych / DGP