RAPORT

Podatnicy podatku od nieruchomości, a więc właściciele gruntów, budynków i budowli, nie muszą obawiać się wzmożonych kontroli gminnych organów podatkowych. Z ustaleń GP wynika, że gminy i miasta nie wszczynały specjalnych procedur dotyczących egzekwowania np. podatku od nieruchomości, mimo że w czasie kryzysu wzmożenie kontroli wydaje się naturalne. Jak mówi Marta Pantak, kierownik działu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Wrocław, zasady kontroli nie zmieniły się.

Gmina zwróci podatek

Zdaniem Izabeli Jaszczołt z Alma Consulting Group Polska, gminy, chcąc pozyskać środki, mogą jednak wzmóc kontrole u podatników.

- Podatek od nieruchomości jest w całości dochodem gminy. Samorządy mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli, licząc na zaniżenie podatku przez właścicieli nieruchomości - tłumaczy ekspert.

Ostrzega jednak, że gminy powinny liczyć się też z tym, że musiałyby zwracać podatek nadpłacony przez przedsiębiorców lub osoby fizyczne w wyniku opodatkowania nieruchomości mimo braku takiego zobowiązania ustawowego.

Procedury dla podatników

Obowiązujące procedury dotyczące poboru podatku od nieruchomości są uregulowane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Osobom fizycznym podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Nieco inne procedury obowiązują firmy. Jak mówi ekspert, osoby prawne obowiązuje samoopodatkowanie. Obliczają one same podatek zgodnie z ww. ustawą i są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, do dnia 15 każdego miesiąca. Gmina może sprawdzić, czy podatnicy wywiązują się z tych obowiązków.