Preferencyjny sposób opodatkowania dochodów w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, po spełnieniu określonych warunków, przysługuje także wdowom i wdowcom. Uprawnienie to zostało uregulowane w art. 6a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Podstawowym wymogiem dla skorzystania z tej możliwości jest to, aby między małżonkami istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa. Przy spełnieniu tego warunku przepis pozwala na preferencyjne opodatkowanie ze zmarłym małżonkiem w dwóch przypadkach. Po pierwsze, uprawnienie to dotyczy podatnika, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego. Po drugie, wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków może być również złożony przez podatnika, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego, ale przed złożeniem zeznania rocznego. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku preferencyjnego rozliczenia wdów i wdowców mają zastosowanie te same ograniczenia co w przypadku wspólnego zeznania małżonków. Oznacza to, że w tej sytuacji zarówno do podatnika, jak i do zmarłego małżonka nie mogą mieć zastosowania przepisy dotyczące opodatkowania dochodów według 19-proc. stawki liniowej, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (wyjątek dotyczy umów najmu, dzierżawy itd., które nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności) oraz podatku tonażowym.

Konieczny jest także wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów złożony nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy oraz podpis żyjącego małżonka. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów składa się, zaznaczając odpowiednią pozycję zeznania PIT-37 lub PIT-36. Pamiętać należy, że podatnikom, którzy złożyli wniosek o wspólne opodatkowanie ze zmarłym małżonkiem, nie przysługuje już prawo opodatkowania dochodów przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

44 dni zostały do rocznego rozliczenia PIT