Zmiana prawa Krajowa Administracja Skarbowa zostanie powołana dopiero 1 lipca 2008 r., a nie 1 stycznia, jak pierwotnie zakładano. Tworzeniem nowej struktury będą zajmowali się dwaj pełnomocnicy, którzy na przedstawienie propozycji zatrudnienia urzędnikom będą mieli czas do 31 sierpnia 2008 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie najnowsze projekty ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej i wprowadzającej przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, datowane na 10 sierpnia 2008 r. Założenia obu projektów znacznie różnią się od pierwotnych, prezentowanych w lutym i maju 2007 r.

Poślizg kontrolowany

Urzędnicy przez najbliższe pół roku mogą odetchnąć. Reforma administracji skarbowej zostaje przesunięta. Nowa służba zostanie powołana dopiero 1 lipca 2008 r., a nie 1 stycznia 2008 r. Zdaniem Ministerstwa Finansów przesunięcie terminu utworzenia nowej administracji na 1 lipca 2008 r. będzie optymalnym momentem na dokonanie takich zmian. Pozwoli m.in. na przeprowadzenie procesu legislacyjnego oraz umożliwi przygotowanie rozwiązań organizacyjnych przez pełnomocników.

Drugą, istotną nowością, choć już zapowiadaną przez resort finansów, jest objęcie reformą także urzędów kontroli skarbowej. W pierwszych projektach dotyczących KAS, urzędy kontroli skarbowej były wyłączone spod reformy.

W ramach KAS zostanie wyodrębniona inspekcja skarbowa, która przejmie zadania kontroli skarbowej (generalnego inspektora kontroli skarbowej, dyrektorów urzędów kontroli skarbowej oraz obsługujące ich urzędy kontroli skarbowej), służby walczącej z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (generalnego inspektora informacji finansowej), zadania pełnomocnika rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz jednostki koordynującej kontrolę finansową i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.

Dwaj pełnomocnicy

Tworzeniem nowej administracji skarbowej będą zajmować się dwaj pełnomocnicy. To też nowość, bo pierwotnie minister finansów miał powołać tylko jednego pełnomocnika odpowiedzialnego za nową służbę.

Jeden z pełnomocników będzie odpowiedzialny za sprawy likwidacji urzędów kontroli skarbowych i organizacji wojewódzkich inspektoratów skarbowych. Drugi będzie odpowiadał za sprawy likwidacji izb i urzędów skarbowych, izb i urzędów celnych oraz zorganizowanie jednostek organizacyjnych KAS innych niż te, którymi będzie zajmował się pierwszy pełnomocnik.

Nowa opcja zerowa

Po raz kolejny zmienia się też wizja tzw. opcji zerowej. Projekt ustawy wprowadzającej ustawę o KAS z 10 sierpnia 2007 r. zakłada bowiem, że stosunki pracy i stosunki służbowe dzisiejszych pracowników skarbówki, służby celnej i kontroli skarbowej wygasną z mocy prawa 30 września 2008 r., jeżeli w terminie do 31 sierpnia 2008 r. nie zostaną im zaproponowane przez powołanych pełnomocników nowe warunki zatrudnienia na dalszy okres (propozycja zatrudnienia) albo w razie nieprzyjęcia propozycji zatrudnienia.

Przypomnijmy, że pierwsza wersja reformy zakładała całkowitą opcję zerową, tzn. z dniem 1 stycznia 2008 r. wszystkim dzisiejszym pracownikom skarbowym i celnym miały z mocy prawa wygasnąć stosunki służbowe. Następnie w maju 2007 r. resort finansów zaprezentował złagodzoną opcję zerową w nowej skarbówce. Wtedy postanowiono, że z dniem 31 grudnia 2007 r. wszyscy pracownicy skarbówki i służby celnej automatycznie przejdą do pracy w Krajowej Administracji Skarbowej, a decyzje dotyczące ich dalszego statusu w nowej służbie zapad- ną do 31 marca 2008 r. Za-tem wersja zaproponowana w projekcie sierpniowym to też złagodzona opcja zerowa, choć bardziej zaostrzona niż ta z maja. Pełnomocnik będzie miał bowiem dwa miesiące na przedstawienie propozycji zatrudnienia pracownikom nowej administracji, a nie trzy miesiące, jak proponowano w maju.

Pracownik lub funkcjonariusz celny, któremu pełnomocnik przedstawi propozycję zatrudnienia, będzie musiał w ciągu siedmiu dni od dnia jej otrzymania złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia propozycji. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie będzie równoznaczne z odmową przyjęcia propozycji zatrudnienia.

Ważne!

Organy, które w ramach reformy KAS zostaną zlikwidowane, to: izby skarbowe, izby celne, urzędy skarbowe, urzędy celne, urzędy kontroli skarbowej

OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z UTWORZENIA KAS

Według szacunków Ministerstwa Finansów wprowadzenie ustawy o KAS spowoduje oszczędności dla budżetu państwa. Szacunkowe oszczędności liczone w skali roku związane z przekształceniem administracji celnej, podatkowej i skarbowej wynikają:

  • ze zmniejszenia liczby stanowisk kierowniczych w kwocie 27,58 mln zł;
  • ze zmniejszenia zatrudnienia wynikającego ze skorzystania przez grupę osób uprawnionych do przejścia na wcześniejszą emeryturę (obecnie zatrudnionych) w kwocie 112,14 mln zł;
  • ze zmniejszenia liczby osób pełniących służbę w umundurowaniu w kwocie 7,8 mln zł.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl