JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Małżeństwo odziedziczyło grunt. Część gruntu została przekazana do Skarbu Państwa w zamian za rentę. Małżeństwo natomiast pozostawiło sobie do własnego użytku działkę o powierzchni 0,3 ha. W 1999 roku, po śmierci męża, podatniczka została jedynym właścicielem nieruchomości i w 2007 roku sprzedała ją w wyniku podziału na trzy działki. Czy od takiej sprzedaży podatniczka powinna zapłacić VAT?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat tej działalności. Działalność gospodarcza, na mocy art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje:

● wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wtedy, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy;

● czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem działalność gospodarczą stanowi nie tylko działalność częstotliwa, czyli stała i powtarzalna, ale także jednorazowa czynność, jeżeli wiąże się z nią zamiar częstotliwości, przy czym czynność powinna być wykonana przez producenta, handlowca, usługodawcę, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika lub wykonującego wolny zawód.

Jeśli więc dana czynność wykonana została poza zakresem działań producenta, handlowca, usługodawcy, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika czy wykonującego wolny zawód, to w świetle wyżej powołanych przepisów, z tytułu przedmiotowej czynności Wnioskodawczyni nie może być uznana za podatnika VAT, i to bez względu na to, czy czynność tę wykonywała jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy czy też wielokrotny.

Podatniczka działki nabyła w drodze dziedziczenia, a nabywając je, nie miała zamiaru ich odsprzedaży czy też rozpoczęcia jakiejkolwiek działalności gospodarczej z nimi związanej. Dokonana w latach późniejszych zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowodowała, że nieruchomości mogły zostać wykorzystane pod zabudowę.

W związku z tym, że podatniczka nie wykorzystywała również przedmiotowego gruntu w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rolniczej, stwierdza się, że dostawa tych działek nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu. Zatem sprzedaż trzech przedmiotowych działek - jako majątku osobistego - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 lutego 2009 r. (nr ILPP2/443-88/07/09-S/GZ)