INTERPETACJA

Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła kwestię, czy prawidłowe jest ewidencjonowanie sprzedaży krajowej przy użyciu kas rejestrujących zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Podatnicy VAT są zobowiązani wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, chyba że tego zażądają.

Gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik musi dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Przepis ten nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, gdy wartość sprzedaży i kwota podatku należnego zostały zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

W konsekwencji, kiedy podatnik ewidencjonuje obrót i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wydrukowane raporty dobowe oraz miesięczne stanowią prawidłową ewidencję sprzedaży. Podatnik może ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą za pomocą kasy.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 lutego 2009 r. (nr IPPP2/443-1846/08-2/PW)